Check-lista - Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport),
  • ważną KARTĘ POLAKA,
  • pisemne oświadczenie o zamiarze osiedlenia się w Polsce na stałe na formularzu,
  • dokumenty potwierdzające że zamierzasz mieszkać w Polsce na stałe np: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

jeżeli obejmujesz wnioskiem członków rodziny:

  • kopię ważnego dokumentu potwierdającego tożsamość i obywatelstwo każdego członka rodziny objętego wnioskiem, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków rodziny tj. akt małżeństwa, akty urodzenia,
  • dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków rodziny razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Oświadczenie można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego lub po uzyskaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego do starosty wskazanego w decyzji.