Pobyt stały

Dodano: 29.11.2019

Nie. O pobyt stały będziesz mógł się ubiegać dopiero po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się o pobyt czasowy w Polsce, a zamierzasz zamieszkać w Polsce na stałe, musisz najpierw złożyć wniosek o pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznany, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  • wykażesz swój związek z polskością. Do wniosku o pobyt stały musisz zatem dołączyć pierwotne dokumenty potwierdzające narodowość polską Twoich przodków wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

W okresie wymaganym do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, poza Polską możesz przebywać  jednorazowo nie dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie wszystkie Twoje pobyty poza Polską nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. 

Sprawdź co oznacza nieprzerwany pobyt na terytorium RP.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

W zależności od powodów dotychczasowego pobytu w Polsce:

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak: małżonkowie obywateli polskich, osoby posiadające polskie pochodzenie, dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, azylanci, uchodźcy czy też ofiary handlu ludźmi.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały dla małoletniego jest udzielane dziecku obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku  małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane osobie, która przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat, na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane osobie, która przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie  przez okres nie krótszy niż 5 lat od nadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody ze względów humanitarnych.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest osobie, która posiada Kartę Polaka i chce osiedlić się w Polsce na stałe.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

czytaj dalej...

Strony