Pobyt stały

Dodano: 19.06.2020

W Polsce mamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt bezterminowy - zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

czytaj dalej...
Dodano: 12.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały dla małoletniego jest udzielane dziecku obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

czytaj dalej...
Dodano: 23.01.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz jeżeli jesteś cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały dla swoich małoletnich dzieci, które urodziły się:

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Sam fakt zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o pobyt stały. Przepisy dokładnie określają kto i w jakim przypadku może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Co do zasady, o pobyt stały z uwagi na posiadanie statusu uchodźcy można ubiegać się po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski na podstawie nadanego statusu uchodźcy, jednakże do tego okresu wlicza się także okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli przebywałeś w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Niestety nie, jedynym sposobem potwierdzenia polskiego pochodzenia jest przedłożenie dokumentów wskazujących na polską narodowość (a nie obywatelstwo) co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Oprócz wniosku, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, a także zaświadczenia o niekaralności w Polsce oraz o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Polsce. Wniosek o pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Szczegóły dotyczące procedury pobytu stałego znajdziesz TUTAJ.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub w  związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, to jest ono uprawnione do uzyskania pobytu stałego. Do złożenia wniosku potrzebne będzie uzyskanie dla małoletniego paszportu/dokumentu podróży oraz przedłożenie jego aktu urodzenia.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

O pobyt stały możesz ubiegać się tylko dla dziecka urodzonego po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały jak i dziecka urodzonego przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie, gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy. Sprawdź warunki udzielenia zezwolenia na pobyt stały dla małoletniego dziecka. Pozostali członkowie rodziny muszą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

To zależy od powodów zamieszkiwania na terytorium Niemiec – co do zasady, łączny okres pobytu poza Polską w okresie wymaganym do ubiegania się o pobyt stały nie może przekroczyć jednorazowo więcej niż 6 miesięcy a łącznie wszystkie pobyty poza terytorium RP nie mogą być dłuższe niż 10 miesięcy.

czytaj dalej...

Strony