Pobyt stały

Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest osobie, która posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi od co najmniej 1 roku oraz współpracowała z organami ścigania i ma uzasadnione obawy  przed powrotem do państwa pochodzenia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest dla osoby, której udzielono azylu na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście. Wniosek możesz złożyć od razu po otrzymaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu Ci azylu w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie jest udzielane osobie, której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jest narodowości polskiej oraz, która deklaruje polską narodowość i wykaże swój związek z polskością.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały dla małżonka obywatela polskiego jest udzielane osobie, która przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim i minęło co najmniej 3 lata od zawarcia związku małżeńskiego.

czytaj dalej...

Strony