Małoletnie dziecko cudzoziemca

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz jeżeli jesteś cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały dla swoich małoletnich dzieci, które urodziły się:

 • po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 • w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego Tobie lub w okresie udzielonej Tobie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem Tobie statusu uchodźcy lub udzieleniem Tobie ochrony uzupełniającej

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, złóż wniosek od razu po wyrobieniu dokumentu podróży dla dziecka.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, pobyt dziecka będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Dziecko urodzone w Polsce będzie miało zalegalizowany pobyt na terytorium RP dopiero po udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dziecko urodziło się przed udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenia na pobyt czasowy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej złoż dla dziecka wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 • akt urodzenia dziecka,
 • tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia (w przypadku gdy akt urodzenia został wydany poza granicami Polski),
 • kopia decyzji rodzica o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenia na pobyt stały udzielamy na czas nieokreślony.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy pobyt stały mogą otrzymać wszyscy cudzoziemcy?

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak: małżonkowie obywateli polskich, osoby posiadające polskie pochodzenie, dzieci osób, które posiadają już w Polsce...

czytaj całą odpowiedź...

Po ilu latach pobytu w Polsce mogę otrzymać pobyt stały?

W zależności od powodów dotychczasowego pobytu w Polsce:

 • Bez ograniczeń czasowych w następujących przypadkach:
  • po otrzymaniu decyzji o udzieleniu azylu,
  • w przypadku dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
  • zezwolenia na pobyt...
czytaj całą odpowiedź...

Jak długo można przebywać poza terytorium Polski, żeby uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

W okresie wymaganym do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, poza Polską możesz przebywać  jednorazowo nie dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie wszystkie Twoje pobyty poza Polską nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. 

Sprawdź co oznacza...

czytaj całą odpowiedź...

Jestem obywatelem Ukrainy, moja rodzina ma polskie pochodzenie – czy mogę ubiegać się o pobyt stały?

Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznany, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykażesz swój związek z polskością. Do wniosku o...
czytaj całą odpowiedź...

Co znaczy nieprzerwany pobyt na terytorium RP?