Małoletnie dziecko cudzoziemca

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz jeżeli jesteś cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały dla swoich małoletnich dzieci, które urodziły się:

  • po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego Tobie lub w okresie udzielonej Tobie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem Tobie statusu uchodźcy lub udzieleniem Tobie ochrony uzupełniającej

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, złóż wniosek od razu po wyrobieniu dokumentu podróży dla dziecka.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, pobyt dziecka będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Dziecko urodzone w Polsce będzie miało zalegalizowany pobyt na terytorium RP dopiero po udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dziecko urodziło się przed udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenia na pobyt czasowy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej złoż dla dziecka wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • akt urodzenia dziecka,
  • tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia (w przypadku gdy akt urodzenia został wydany poza granicami Polski),
  • kopia decyzji rodzica o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenia na pobyt stały udzielamy na czas nieokreślony.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jestem w związku małżeńskim z obywatelką polską od 3 lat, ale dotąd mieszkaliśmy poza terytorium Polski. Czy mogę ubiegać się o pobyt stały w Polsce?

Nie. O pobyt stały będziesz mógł się ubiegać dopiero po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się o pobyt czasowy w Polsce, a zamierzasz...

czytaj całą odpowiedź...

W czasie ważności karty pobytu w Polsce uzyskanej 2 lata temu z uwagi na małżeństwo zawarte ponad 3 lata temu z obywatelem polskim, mieszkałam 1 rok w Niemczech – czy mogę już złożyć wniosek o pobyt stały?

To zależy od powodów zamieszkiwania na terytorium Niemiec – co do zasady, łączny okres pobytu poza Polską w okresie wymaganym do ubiegania się o pobyt stały nie może przekroczyć jednorazowo więcej niż 6 miesięcy a łącznie wszystkie pobyty poza terytorium RP nie mogą być dłuższe niż 10 miesięcy...

Mam pobyt stały w Polsce, czy moja rodzina otrzyma pobyt stały od razu po przyjeździe do Polski po raz pierwszy?

O pobyt stały możesz ubiegać się tylko dla dziecka urodzonego po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały jak i dziecka urodzonego przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie, gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy. Sprawdź warunki udzielenia...

czytaj całą odpowiedź...

Moje dziecko urodziło się w Polsce, nie ma teraz żadnego dokumentu legalizującego pobyt w Polsce – czy skoro ja posiadam zezwolenie na pobyt stały, dziecko może je także otrzymać?

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych...

czytaj całą odpowiedź...

Mam Kartę Polaka – jakie dokumenty muszę złożyć, żeby uzyskać pobyt stały na terytorium Polski?

Oprócz wniosku, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, a także zaświadczenia o niekaralności w Polsce oraz o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Polsce. Wniosek o pobyt...

czytaj całą odpowiedź...