Przedłużenie wizy

Dodano: 18.02.2020

Jeżeli planujesz pobyt w Polsce po upływie ważności posiadanej wizy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 18.02.2020

Co do zasady, możesz przebywać w Polsce w celu turystycznym na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy. Twój całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

czytaj dalej...
Dodano: 18.02.2020

Co do zasady, możesz przebywać w Polsce w celu turystycznym na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy. Twój całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

W uzasadnionym przypadku możesz przedłużyć okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni.

Przeczytaj, jak to zrobić:

Przedłużenie ruchu bezwizowego

czytaj dalej...
Dodano: 18.02.2020

Wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż 1 rok  

Jeżeli planujesz pobyt w Polsce po upływie ważności posiadanej wizy powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 18.02.2020

Jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

Jeżeli planujesz pobyt w Polsce po upływie ważności posiadanej wizy powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

W chwili złożenia wniosku otrzymasz hasło i login do aplikacji, w której na bieżąco aktualizowane są postępy postępowania i gdzie możesz sprawdzić, czy wydana została decyzja o przedłużeniu wizy i czy wiza jest już gotowa do odbioru. Na stronie internetowej znajdziesz też informację o miejscu odbioru wizy. Jednocześnie pocztą na adres wskazany we wniosku o przedłużenie wizy zostanie wysłana decyzja, w której poinformujemy Cię, czy Twoja wiza została przedłużona.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego postępowania.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Nie, wojewoda nie wydaje nowych wiz a jedynie może przedłużyć już posiadane i to tylko, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy możesz wysłać pocztą – najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce, natomiast aktualną fotografię oraz dokumenty, które potwierdzają okoliczności wymienione we wniosku a także potwierdzenie posiadania środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego  musisz złożyć osobiście w urzędzie - w przeciwnym wypadku postępowanie nie zostanie wszczęte. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przebywasz w szpitalu.

czytaj dalej...

Strony