Przedłużenie wizy

Dodano: 12.12.2019
  • Wiza Schengen - jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Wiza może zostać przedłużona, jeśli posiadacz wizy udowodni, że istnieją ważne powody osobiste uzasadniające konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.
czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Wojewoda nie wydaje wiz – może w wyjątkowych sytuacjach przedłużyć już posiadaną wizę. W celu uzyskania wizy na wyjazd z Polski do innego kraju, należy złożyć wniosek o wydanie wizy we właściwej placówce konsularnej tego kraju na terytorium Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.
czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Wojewoda w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć zarówno wizę Schengen, jak i wizę krajową. Należy pamiętać, że wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w czasie pobytu w Polsce wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w chwili ubiegania się o wizę przed konsulem (takie jak na przykład pobyt w szpitalu, względy humanitarne, osobiste lub zawodowe uniemożliwiające wyjazd z Polski). Złóż wniosek o przedłużenie wizy do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce na podstawie wizy, którą chcesz przedłużyć.

czytaj dalej...
Dodano: 12.12.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen składasz najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy, która posiadasz.

czytaj dalej...
Dodano: 09.10.2019

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej składasz najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy, którą posiadasz.

czytaj dalej...

Strony