Przedłużenie wizy Schengen

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen składasz najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy, która posiadasz.

Okres ważności wydanej wizy Schengen lub długość pobytu objętego tą wizą można przedłużyć, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy Schengen nie może przekroczyć okresu przewidzianego dla tej wizy, tj. 90 dni w okresie 180 dni.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

 Wizę krajową oraz wizę Schengen można przedłużyć tylko w wyjątkowych sytuacjach – gdy zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od Ciebie i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy. 

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek o przedłużenie wizy Schengen w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • dokument podróży, którego ważność upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiegasz, zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
 • aktualna fotografia:
 • dokumenty potwierdzające:
  • cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wiarygodność deklaracji o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy np. bilet powrotny;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata za przedłużenie wizy Schengen wynosi 30 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

Przedłużenie wizy Schengen na skutek siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia wizy:

 • dokumenty potwierdzające szczególny charakter Twojego pobytu w Polsce, których nie mogłeś przewidzieć, składając wniosek o wydanie wizy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Co powinienem wiedzieć?

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Kończy mi się wiza, co zrobić, aby ją przedłużyć?

Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w czasie pobytu w Polsce wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w chwili ubiegania się o wizę przed konsulem (takie jak na przykład pobyt w szpitalu, względy humanitarne, osobiste lub zawodowe uniemożliwiające wyjazd z Polski...

czytaj całą odpowiedź...

Jaką wizę można przedłużyć?

Wojewoda w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć zarówno wizę Schengen, jak i wizę krajową. Należy pamiętać, że wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Na jaki okres można przedłużyć wizę?

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

 • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych...
czytaj całą odpowiedź...

Czy wojewoda może przedłużyć wizę wydaną przez inny kraj na pobyt w strefie Schengen?

Wojewoda nie wydaje wiz – może w wyjątkowych sytuacjach przedłużyć już posiadaną wizę. W celu uzyskania wizy na wyjazd z Polski do innego kraju, należy złożyć wniosek o wydanie wizy we właściwej placówce konsularnej tego kraju na terytorium Polski.

Kiedy można przedłużyć wizę?

 • Wiza Schengen - jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Wiza może zostać przedłużona, jeśli...
czytaj całą odpowiedź...