Informacja dla obywateli Białorusi, wykonujących pracę kierowcy w transporcie drogowym

Jeśli jesteś obywatelem Białorusi, wykonujesz pracę kierowcy w transporcie drogowym na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w Polsce
i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów, którego okres ważności upływałby od 01.09.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy na okres:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – do 31.12.2022r.
 • Karta pobytu - do 24.08.2023r.
 • Polski dokument tożsamości – do 24.08.2023r.
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – do 24.08.2023r.

Jeśli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

upływałby od 01.09.2022 r. i pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do 24.08.2023r.

Nie załatwiasz żadnych formalności.
Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone na podstawie przepisów.
Karta pobytu w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużone z mocy prawa do 24.08.2023r. są również przypadające od 01.09.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu
Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, której okres ważności i pobytu upływa w okresie od dnia 1 września 2022r., wiza ta ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022r.
Wiza krajowa w okresie przedłużenia tj. do 31.12.2022r. uprawnia do przekraczania granicy w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. Możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza.

Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Białorusi - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

 • uprawnia do pobytu w Polsce okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 1 września 2022r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 • została wydana w celu wykonywania pracy: symbol 05a lub 06
 • została wydana na okres krótszy niż 1 rok (mniej niż 365 dni pobytu)

W celu otrzymania naklejki wizowej nie musisz składać wniosku.
Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, prześlij zgłoszenie na adres: naklejka.wiza@poznan.uw.gov.pl, podając swój aktualny adres zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego, a także kontaktowy numer telefonu oraz załącz:

 • skan paszportu (strona z danymi osobowymi oraz strona z wizą),
 • skan świadectwa kierowcy lub aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 • skan umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy polegający na przewozie osób lub rzeczy z przekroczeniem granicy, a jeżeli w umowie nie zostałyby takie treści zawarte, innych dokumentów np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy, z których wynikać będzie charakter wykonywanej pracy.

Jeśli spełniasz wymogi do otrzymania naklejki wizowej, skontaktujemy się z Tobą, aby umówić wizytę w urzędzie w celu jej odbioru.
Aby odebrać naklejkę wizową:

Za umieszczenie naklejki wizowej nie pobieramy opłat.
Jeśli nie spełniasz warunków do otrzymania naklejki wizowej możesz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym serwisie.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.