Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 września 2025 r. Ustawa dokonująca zmian w przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 1 lipca br.

Przedłużenie okresu legalnego pobytu

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 30 września 2025 r.

Zmiany zostały także wprowadzone w przepisach  wspierających legalizację pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Analogicznemu wydłużeniu do 30 września 2025 r. uległy m.in.:

 • okresy pobytu i ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy;
 • okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy obywateli Ukrainy;
 •  terminy na opuszczenie przez obywateli Ukrainy terytorium Polski (na podstawie art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 • terminy dobrowolnego powrotu (obecnie terminy dobrowolnego wyjazdu) określone w wydanych obywatelom Ukrainy decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 • okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy;
 • preferencyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej ob. Ukrainy, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • subsydiarne zasady udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy.

Legalne zatrudnienie i obowiązek powiadomienia PUP

Ustawa nowelizuje także art.22 ustawy, regulujący kwestie zatrudnienia obywatela Ukrainy. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy (tj. pracodawca) powiadomi, w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi;
 • wymiar czasu pracy nie jest niższy niż wskazany w powiadomieniu lub liczba godzin nie jest mniejsza niż wskazana w powiadomieniu;
 • otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy;
 • wynagrodzenie, które otrzymuje obywatel Ukrainy, spełnia wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu - w przypadkach gdy przepisy te mają zastosowanie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy, czyli pracodawca, składa ponownie powiadomienie, w terminie 7 dni od wystąpienia następujących okoliczności:

 • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub
 • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub
 • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub
 • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Zmiana terminu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL

Nowelizacja ustawy określa, że wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na podstawie art. 2 ust. 1), należy złożyć niezwłocznie po przybyciu do Polski. Dotychczas był to okres 30 dni.

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej. Opisywana nowelizacja rozszerza ten katalog i umożliwia ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:

 • dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - dla małżonka obywatela polskiego oraz dla małoletniego dziecka małżonka obywatela polskiego (art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 • w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

Karta pobytu dla osób korzystających z ochrony czasowej

Ustawa wprowadza także nową ścieżkę dalszej legalizacji pobytu dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową. Uruchomienie usługi planowane jest na przyszły rok i będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegóły w komunikacie UDSC

Spotkanie informacyjne - dowiedz się więcej

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 09.07.2024r. o godz.9.00 odbędzie się spotkanie informacyjne online, na którym omawiane będą najważniejsze zmiany prawne wynikające z opisywanej nowelizacji ustawy.

Serdecznie zapraszamy do udziału - szczegóły TUTAJ.

 

Podstawa prawna: Opisane zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).
Ustawa stanowi następstwo przedłużenia przez Radę Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/409 z dnia 19 października 2023 r.) tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi