Specjalne rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - AKTUALIZACJA

 

W dniu 31 marca 2020r. w Dzienniku Ustaw z 31.03.2020 r. pod poz. 568, opublikowana została ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej, przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce w związku z panującą epidemią koronawirusa. Przepisy mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej, w jakiej mogli się znaleźć cudzoziemcy ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia ustawy dot. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców:

Przedłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii:

 

 • legalnego pobytu cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii 
 • terminu na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważności zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie, ani wydania nowej karty pobytu. W okresie tego przedłużenia, nie można podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. W tym okresie można kontynuować pobyt na dotychczasowych zasadach, zgodnie z celem pobytu w Polsce. Jeśli dotychczas pracowałeś, możesz dalej legalnie wykonywać swoją pracę. Przedłużona zostanie automatycznie także ważność Twojego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni.

Pobyt w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złożysz wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Skorzystasz z tego rozwiązania jeśli chcesz ubiegać się o:

Przedłużenie terminów na opuszczenie Polski - dobrowolne i przymusowe

Przesunięte zostaną terminy:

 • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
 • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.

Materiały informacyjne na temat opisanych szczególnych rozwiązań prawnych przygotowane przez Urząd ds. Cudzoziemców do pobrania TUTAJ

W dniu 18.04.2020 r. wprowadzono kolejne przepisy szczególne w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. II Tarcza antykryzysowa. W ustawie znajdują się m.in. zapisy dotyczące cudzoziemców. Najważniejsze założenia dotyczą:

- przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni),

- przedłużenia ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii,

- przedłużenia ważności Kart Polaka do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

 

W dniu 16.05.2020r. weszły w życie kolejne zmiany w prawie m.in. dotyczące zmiany warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19.

Przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:

 • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwoleniach na pracę
 • zezwoleniach na pracę sezonową
 • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT)
 • dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

- bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Informacje na temat wprowadzonych przepisów opublikował także Urząd do spraw Cudzoziemców  - CZYTAJ

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.