Zmiany w prawie migracyjnym

W dniu 7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie w terminach późniejszych). Nowe przepisy m.in. dostosowują prawo krajowe do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen oraz dokonują innych zmian w regulacjach, m.in. ułatwienia w uzyskaniu statusu rezydenta długoterminowego UE.

Zmiany w przepisach regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - znajomość języka polskiego

Jednym z wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest posiadanie przez cudzoziemca potwierdzonej znajomości języka polskiego na poziomie B1. Ustawa nowelizująca dokona zmiany przepisu ustawy o cudzoziemcach, który aktualnie odwołuje się do urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego. Potwierdzenie będzie mogło następować poprzez posługiwanie się przez cudzoziemca także innymi poświadczeniami znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Ich wykaz zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 24 czerwca 2023 r. i będą miały zastosowanie do trwających w tej dacie postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczące polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Ustawa nowelizująca wprowadza dwie grupy zmian dotyczących polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Mają one z założenia służyć poprawie sytuacji prawnej i faktycznej obywateli Białorusi znajdujących się na terytorium Polski.

Wprowadzona zostanie nowa podstawa do zwolnienia z opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Zwolnienie będzie dotyczyło osób posiadających obywatelstwo określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przepisy te weszły w życie z dniem 23 kwietnia 2023 r. Istnienie zwolnienia będzie zatem zależeć w całości od tego, czy zostanie wydane stosowne rozporządzenie.

Ustawa nowelizująca wprowadzi także nową, alternatywną podstawę do wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Z założenia ma ona służyć zapewnieniu szybszego i uproszczonego wydawania takiego dokumentu cudzoziemcom mającym trudności w uzyskiwaniu dokumentów podróży w państwach, których są obywatelami.

Możliwość stosowania tego rozwiązania będzie uzależniona od wydania stosownego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Więcej informacji w komunikacie Szefa UDSC: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-migracyjnym2

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi