Wymiana/duplikat Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

 • wniosek o wydanie duplikatu Karty Polaka składasz w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka
 • wniosek o wymianę Karty Polaka składasz w przypadku zmiany danych osobowych np. zmiany imienia, nazwiska

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek:

 • o wydanie duplikatu Karty Polaka
 • o wymianę Karty Polaka

wyślij pocztą na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wymiany Karty Polaka:

 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych (oryginały)
Za wniosek o wymianę/wydanie duplikatu Karty Polaka nie pobiera się opłaty skarbowej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z:

 • opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka
 • opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego
 • obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 • podejmowania i wykonywania pracy bez zezwolenia na wykonywanie pracy
 • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy
 • kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej
 • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie - Prawo oświatowe
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych
 • ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
 • bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych
 • pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa

Karta Polaka:

 • nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów
 • nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kartę Polaka wymienia/wydaje duplikat:

 • poza granicami Polski - konsul właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w kraju pochodzenia
 • w Polsce - wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w Polsce.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Jak otrzymać Kartę Polaka?

Kartę Polaka odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu. Kartę Polaka dla małoletniego odbiera rodzic/przedstawiciel ustawowy.

Wizytę w celu odbioru Karty Polaka w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając: CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu/Karty Polaka.

Aby odebrać Kartę Polaka, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią Kartę Polaka, jeżeli była wydana.

Sprawdź, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi