Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka
 • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,

Kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został rozpatrzony i przyznano Ci świadczenie na okres krótszy niż 9 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku razem z wnioskiem o udzielnie zezwolenia na pobyt stały, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport),
 • ważną KARTĘ POLAKA,
 • pisemne oświadczenie o zamiarze osiedlenia się w Polsce na stałe na formularzu,
 • dokumenty potwierdzające że zamierzasz mieszkać w Polsce na stałe np: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

jeżeli obejmujesz wnioskiem członków rodziny:

 • kopię ważnego dokumentu potwierdającego tożsamość i obywatelstwo każdego członka rodziny objętego wnioskiem, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków rodziny tj. akt małżeństwa, akty urodzenia,
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków rodziny razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Oświadczenie można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego lub po uzyskaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego do starosty wskazanego w decyzji. 

Co powinienem wiedzieć?

 Jak długo będę czekał?

W określonych okolicznościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków – sprawdź czy rozpatrywanie Twojego wniosku zostało wstrzymane.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Otrzymałem świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. Dlaczego tylko na 3 miesiące, a o kolejnych 6 miesiącach nie ma mowy w decyzji. Proszę o wyjaśnienie.

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana w roku 2021r. może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca 2021r. (np. decyzja...

czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek cudzoziemca na okres do 9 miesięcy. Środki na świadczenia mogą być wypłacone tylko w danym roku kalendarzowym.  Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia. O przyznanie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy członkowie mojej rodziny muszą przebywać razem ze mną na terytorium Polski, aby otrzymać świadczenie pieniężne?

Tak. Świadczenie pieniężne przyznawane jest wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny, którzy przebywają razem z nim w Polsce. Członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy nie przebywają razem z nim w Polsce nie mogą być objęci świadczeniem pieniężnym.

Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko...
czytaj całą odpowiedź...

Od jakiej daty będzie mi przyznane świadczenie pieniężne? Kiedy otrzymam pieniądze?

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty...

czytaj całą odpowiedź...