Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka
 • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,

Kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został rozpatrzony i przyznano Ci świadczenie na okres krótszy niż 9 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku razem z wnioskiem o udzielnie zezwolenia na pobyt stały, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport),
 • ważną KARTĘ POLAKA,
 • pisemne oświadczenie o zamiarze osiedlenia się w Polsce na stałe na formularzu,
 • dokumenty potwierdzające że zamierzasz mieszkać w Polsce na stałe np: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

jeżeli obejmujesz wnioskiem członków rodziny:

 • kopię ważnego dokumentu potwierdającego tożsamość i obywatelstwo każdego członka rodziny objętego wnioskiem, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków rodziny tj. akt małżeństwa, akty urodzenia,
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków rodziny razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Oświadczenie można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego lub po uzyskaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego do starosty wskazanego w decyzji. 

Co powinienem wiedzieć?

 Jak długo będę czekał?

W określonych okolicznościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków – sprawdź czy rozpatrywanie Twojego wniosku zostało wstrzymane.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Otrzymałem decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego, moja żona i dzieci przyjadą do Polski za miesiąc, czy im również będzie przysługiwało świadczenie pieniężne?

Nie możesz złożyć ponownie wniosku o przyznanie świadczenia obejmując nim przybyłych członków rodziny. Świadczenie może im przysługiwać, jeżeli żona posiada Kartę Polaka i samodzielnie złoży wniosek o pobyt stały a następnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i obejmie wnioskiem...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty stanowią potwierdzenie zamieszkiwania członków rodziny na terytorium Polski razem ze mną?

Dokumentami, które potwierdzają zamieszkanie członków rodziny mogą być np.: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,...

czytaj całą odpowiedź...

Czy wnioskodawcą w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego może być małoletni cudzoziemiec?

Tak. Małoletni, który posiada ważną Kartę Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się na stałe w Polsce, a następnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wnioskiem tym nie mogą być objęci rodzice i rodzeństwo zamieszkujące z małoletnim w Polsce. ...

czytaj całą odpowiedź...
 •