Karta pobytu wydana w Polsce

Pobyt czasowy:

  • zezwolenie wydane na podstawie przepisów z art. 114 ustawy o cudzoziemcach – uprawnia do wykonywania pracy tylko na warunkach określonych w decyzji Wojewody.
    UWAGA ! adnotacja na karcie pobytu „dostęp do rynku pracy” nie oznacza, że Cudzoziemiec może wykonywać pracę na rzecz każdego pracodawcy. W przypadku każdorazowej zmiany pracodawcy niezbędne jest wystąpienie do Wojewody z nowym wnioskiem na pobyt czasowy i pracę. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawnia do wykonywania pracy tylko i wyłącznie na warunkach określonych w tym zezwoleniu.
  • zezwolenie wydane na podstawie art. 144 (studia stacjonarne), art. 151 ust. 1 lub 2 (badania naukowe), art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2 (członek rodziny obywatela polskiego), art. 159 ust. 1 (łączenie rodzin), art. 176 (ofiara handlu ludźmi) - nie jest wymagane zezwolenie na pracę

Pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE – nie jest wymagane zezwolenie na pracę

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.