Obywatele UE

Inaczej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE to dokument potwierdzający zamieszkanie obywatela UE w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/prawo-stalego-pobytu-obywatela-unii-europej....

czytaj dalej...

Dokument wydawany członkowi rodziny obywatela UE, który nie posiada obywatelstwa państwa należącego do UE, potwierdzający wspólne zamieszkiwanie w Polsce z obywatelem UE.

czytaj dalej...

Dokument potwierdzający prawo korzystania z opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

czytaj dalej...

Dokument, z którego wynika, że przebywałeś w Polsce; mogą to być, np. PIT-y, świadectwa pracy, umowy o pracę itp.

czytaj dalej...

Małżonek obywatela UE, dziecko obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, rodzic obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. Członkiem rodziny jest zarówno obywatel UE jak i cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa państwa należącego do UE.

czytaj dalej...

Bezpośredni potomek: dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk, itd.

czytaj dalej...

Wstrzymanie rozpatrywania Twojego wniosku np. w przypadku wyjazdu z Polski na kilka miesięcy możesz wnioskować o wstrzymanie procedury i kontynuowanie jej po Twoim powrocie do Polski. Złóż wtedy wniosek o zawieszenie. Zawieszenie postępowania ma formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W okresie zawieszenia postępowania na Twój wniosek, nie będziesz miał zalegalizowanego pobytu z tytułu trwania procedury legalizującej pobyt.

czytaj dalej...

Bezpośredni przodek: rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, itd.

czytaj dalej...

Terenowy organ administracji rządowej w województwie. Wojewoda jest organem wydającym decyzje o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt w Polsce.

czytaj dalej...

Osoba, która podpisała wniosek, w przypadku małoletnich wnioskodawcą jest rodzic, przedstawiciel ustawowy.

czytaj dalej...

Strony