Obowiązki pracodawcy związane z udzieleniem zezwolenia na pracę

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, ma obowiązek przede wszystkim:

 • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca
 • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP
 • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca
 • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę na pracę - wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
 • w przypadku zezwolenia typu A  dostosować wynagrodzenie cudzoziemca do aktualnej wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
 • przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy w formie pisemnej
 • zachować należytą staranność w postepowaniach o wydanie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • w przypadku zezwoleń typu C, D, i E dostosowywać wysokość wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej raz w roku

Powierzanie pracy cudzoziemcowi bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Sankcje określa ustawa z dnia  15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę jest nielegalne i podlega karze grzywny na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:  

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b (tj. m.in. na okres łącznie nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym)
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi