Check-lista - Jestem w związku nieformalnym

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał członek rodziny, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Partner nie jest traktowany jako członek rodziny. Jeżeli pozostajesz na utrzymaniu partnera, możesz potwierdzić posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu umową renty, którą podpiszesz z partnerem w obecności notariusza. Razem z umową renty powinieneś przedłożyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu osiąganego przez partnera, z którym zamierzasz przebywać w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.