Check-lista - Pobyt z dorosłym dzieckiem, które jest obywatelem RP/cudzoziemcem

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Jeżeli dorosłe dziecko, z którym zamierzasz mieszkać w Polsce jest cudzoziemcem i posiada zezwolenie na pobyt:

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał członek rodziny, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dorosłe dziecko nie jest traktowane jako członek rodziny. Jeżeli pozostajesz na utrzymaniu dorosłego dziecka, możesz potwierdzić posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu umową renty, którą podpiszesz z dorosłym dzieckiem w obecności notariusza. Razem z umową renty powinieneś przedłożyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu osiąganego przez dorosłe dziecko, z którym zamierzasz przebywać w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 Jeżeli dorosłe dziecko, z którym zamierzasz mieszkać w Polsce jest obywatelem Polski:

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał członek rodziny, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dorosłe dziecko nie jest traktowane jako członek rodziny. Jeżeli pozostajesz na utrzymaniu dorosłego dziecka, możesz potwierdzić posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu umową renty, którą podpiszesz z dorosłym dzieckiem w obecności notariusza. Razem z umową renty powinieneś przedłożyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu osiąganego przez dorosłe dziecko, z którym zamierzasz przebywać w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.