Check-lista - Studia niestacjonarne

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • aktualne zaświadczenie z uczelni podpisane przez Rektora lub osobę przez Niego upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia studiów, rok studiów, tryb nauki, kierunek studiów, a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca,
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające uregulowanie opłat za studia w danym roku akademickim,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej,
  • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.