Check-lista - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Zezwolenie typ C musi być ważne przez okres co najmniej trzech miesięcy w momencie wydania decyzji na pobyt czasowy!
Z listu oddelegowującego oraz umowy oddelegowania musi wynikać, że zostałeś oddelegowany do wykonywania pracy przez okres co najmniej trzech miesięcy w momencie wydania decyzji na pobyt czasowy!  List oddelegowujący oraz umowę oddelegowania musisz złożyć w języku oryginalnym, ale pamiętaj również o złożeniu jego tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego