Check-lista - Mobilność długoterminowa

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie
  • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • kserokopia karty pobytu z adnotacją „ICT” wydanej przez inne państwo UE,
  • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu cudzoziemca do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania,
  • jeśli cudzoziemiec pracuje w zawodzie regulowanym – dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane,
  • umowa, na podstawie której  cudzoziemiec będzie wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Umowa ta powinna określać: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy w jednostce przyjmującej.

Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku