Check-lista - Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia (składane przez jednostkę przyjmującą):

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie cudzoziemca niezbędne w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego w charakterze pracownika kadry kierowniczej albo dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające, że bezpośrednio przed dniem przeniesienia cudzoziemiec był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej:
  • 12 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
  • 6 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE, po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu;
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • jeśli pracujesz w zawodzie regulowanym – dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane;
 • jeśli odbywasz staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, dołącz umowę o odbywaniu stażu określającą: program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu;
 • umowa, na podstawie której będziesz wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Umowa ta powinna określać: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy w jednostce przyjmującej.
Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.