FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 18.02.2023

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi w związku z wydaniem zezwolenia na 1 rok.

Dodano: 18.02.2023

Od każdej naszej decyzji możesz złożyć odwołanie. Możesz dołączyć do niego dokumenty, których nie dołączyłeś wcześniej. Jeżeli uznamy, że po ich uzupełnieniu spełniłeś warunki do udzielenia zezwolenia o jakie wnioskowałeś pierwotnie, zmienimy decyzję i wydamy zezwolenie na okres 3 lat. Jeżeli nie – przekażemy Twoje odwołanie wraz z aktami sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  

Dodano: 18.02.2023

Nie. W sytuacji gdy:

  • Twoje dane figurują w wykazie osób niepożądanych w Polsce lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu LUB
  • Twój pobyt w Polsce stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego LUB
  • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub zeznałeś nieprawdę lub posłużyłeś się nieautentycznym (przerobionym lub podrobionym) dokumentem LUB
  • zawarłeś związek małżeński w celu obejścia przepisów

NIE udzielimy zezwolenia rocznego i otrzymasz decyzję odmowną.

Dodano: 18.02.2023

To specjalny rodzaj zezwolenia dla obywateli Ukrainy, który udzielany jest w sytuacji, gdy nie spełniłeś wymogów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub zaszły wobec Ciebie przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia (np. nie uzupełniłeś dokumentów, o które Cię wzywaliśmy) i dlatego mogliśmy udzielić Ci zezwolenia tylko na okres 1 roku.

Dodano: 23.03.2022

W celu wyrobienia paszportu lub przedłużenia jego ważności należy zgłosić się do placówki konsularnej Ukrainy

Dodano: 23.03.2022

Informacje dotyczące świadczenia 800+ oraz innych świadczeń znajdziesz tutaj.

 

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy będą mieli dostęp do pomocy społecznej,  świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej informacji dotyczących świadczeń znajdziesz tutaj.

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej albo w centrum usług społecznych gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodano: 16.03.2022

Zgłoś się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową. Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej zezwolił na wjazd do Polski, przebywasz w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. Oznacza to, że możesz podjąć legalną pracę. Pracodawca musi jedynie zgłosić Twoje zatrudnienie w terminie 7 dni od podjęcia pracy.

Strony