Jak wystąpić o status uchodźcy? Czy muszę ubiegać się o status uchodźcy?

Dodano: 16.03.2022
  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
  • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie dzieci obywatela Ukrainy, małoletnie dzieci współmałżonka obywatela Ukrainy, inni bliscy krewni którzy mieszkali razem jako jedna rodzina z obywatelem Ukrainy lub jego współmałżonkiem bezpośrednio przed przybyciem do Polski i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy lub jego współmałżonka nie muszą ubiegać się o status uchodźcy

objęci  są specjalnymi rozwiązaniami, które dotyczą m. in. legalizacji pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022r., możliwości podjęcia pracy bez zezwolenia, prowadzenia działalności gospodarczej, objęcia opieką medyczną czy otrzymania pomocy socjalnej.

Ponadto:

  • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęci są ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Osobom, które są objęte ochroną czasową, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi