FAQ

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście poprzedzone rejestracją wizyty online to najlepszy sposób na uzyskanie pieczątki w paszporcie. Jeżeli wniosek został wysłany pocztą tradycyjną, w celu spełnienia wymogów formalnych i otrzymania pieczątki należy poczekać na pismo/telefon z tut. urzędu. Podczas spotkania z policją w okresie pomiędzy wygaśnięciem wizy a otrzymaniem stempla w paszporcie, można podać np. numer sprawy, datę wysłania wniosku do tut. urzędu i jaki był to wniosek. Policja i Straż Graniczna będą mogły uzyskać potwierdzenie podanych informacji.

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście jest najskuteczniejszą i najszybszą metodą załatwienia sprawy pobytu. Wizyta z kompletem wymaganych dokumentów może być zakończona wszczęciem postępowania i pieczęcią w paszporcie. Podczas jednej wizyty dopełniony zostaje obowiązek stawiennictwa, pobrania odcisków linii papilarnych, następuje wszczęcie postępowania i wbita zostaje pieczęć w paszport!

Dodano: 31.10.2021

Decyzja orzekająca o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy legalizuje pobyt w Polsce, ale nie jest to dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Z decyzją możesz legalnie wyjechać z Polski prosto do swojego kraju stałego zamieszkania, nie będzie możliwości tranzytu np. z Polski przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Karta pobytu wraz z paszportem uprawnia do przekraczania granic.

 

 

Dodano: 31.10.2021

Ze względu na sytuację epidemiczną nie ma możliwości osobistego złożenia dodatkowych dokumentów do toczących się postępowań/umówienia się na przedłożenie dodatkowych dokumentów (np. ubezpieczenie zdrowotne, wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie z uczelni itp.). Dodatkowe dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w oryginale lub kopiach poświadczonych notarialnie.

Dodano: 31.10.2021

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć dla każdego członka rodziny oddzielnie: dla osoby studiującej w Polsce będzie to wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia, dla członków rodziny wniosek o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (ten sam formularz wnioseku, ale ze wskazaniem innego - właściwego celu pobytu). Do każdego wniosku należy złożyć odrębny komplet dokumentów, oddzielne opłaty skarbowe za każdy wniosek.

Dodano: 31.10.2021

Jeśli procedura w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we Wrocławiu (w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim) jest nadal w toku, powinienieś złożyć tam oświadczenie o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i celu pobytu. Wniosek z dokumentami zostanie wówczas przekazany z Wrocławia do Poznania (do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

 

Dodano: 11.10.2021

Nie. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Dodano: 11.10.2021

Do wniosku o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś dołączyć dyplom ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce.

Dodano: 11.10.2021

Możesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

O zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na poszukiwanie pracy jako absolwent studiów wyższych możesz ubiegać się bezpośrednio po ukończeniu studiów, gdy poszukujesz pracy w Polsce.

Dodano: 11.10.2021

Tak. Aby przekwalifikować wniosek należy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie celu pobytu na studia.

Strony