FAQ

Absolwenci studiów wyższych

Dodano: 28.11.2019

Zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Dodano: 28.11.2019

Tak, złóż pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musisz uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złożysz załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę skarbową w wysokości 100zł.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia. W przypadku ukończenia studiów niestacjonarnych – będziesz potrzebował zezwolenia na pracę. Z wnioskiem powinien wystąpić Twój pracodawca. Możesz też złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 28.11.2019

Tylko raz i to bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Dodano: 28.11.2019
  • Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa warunków, na jakich możesz wykonywać pracę.
  • Zmianę pracodawcy musisz jednak zgłosić, aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało udzielone i że nadal spełniasz warunki jego udzielenia.
Dodano: 28.11.2019
  • Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę.
  • Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
Dodano: 28.11.2019

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce.

Dodano: 26.11.2019

Możesz. Pamiętaj, aby w uzasadnieniu dopisać obok wskazanego celu pobytu na poszukiwanie pracy, że obrona będzie dopiero za kilka miesięcy, aby zostało to wzięte pod uwagę w przypadku wezwania do uzupełnienia czy wydawania decyzji. Jeśli termin obrony się opóźnia i chcesz zawiesić postępowanie, możesz to zrobić, ale pamiętaj, że Twój pobyt nie będzie legalny po zakończeniu posiadanej wizy, ruchu bezwizowego czy posiadanej już karty pobytu.

Ogólne

Dodano: 11.09.2023

Jeśli otrzymałaś/eś decyzję odmowną, z którą się nie zgadzasz, na złożenie odwołania od decyzji masz 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że odwołanie musi być podpisane przez Ciebie lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas liczy się data nadania listu w placówce), złożyć w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem epuap. Wraz z odwołaniem możesz dosłać brakujące dokumenty. Jeżeli wszystkie brakujące dokumenty zostaną uzupełnione i odwołanie będzie zasadne i złożone w terminie oraz nie będzie zawierało braków formalnych (jak np. brak podpisu), w ciągu 7 dni wydamy nową decyzję. Jeżeli będą wątpliwości lub dokumenty nie będą kompletne, odwołanie przekażemy do organu II instancji – Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Tam będzie rozpatrywane odwołanie.

Jeżeli nie złożysz odwołania w terminie, Twoja decyzja stanie się ostateczna. W takim przypadku, jeżeli nie masz innego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i nie jesteś obywatelem Ukrainy, jesteś zobowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Dodano: 11.09.2023

TAK. Zasady swobodnego poruszanie się po krajach członkowskich reguluje Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

Jeśli posiadasz ważny dokument pobytowy przez jedno z państw członkowskich oraz ważny dokument podróży możesz swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (i w okresie ważności tej karty) pod warunkiem, że:

  • przedstawisz dokumenty uzasadniające cel oraz warunki zamierzonego pobytu i posiadasz wystarczające środki utrzymania, zarówno na okres zamierzonego pobytu, jak i na powrót do kraju pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, w którym na pewno zostaniesz przyjęty, lub jesteś w stanie nabyć takie środki legalnie)
  • nie znajdujesz się w Wykazie Osób Niepożądanych i nie jesteś uznawany za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych którejkolwiek z krajów członkowskich
  • Twoja karta jest zgodna z aktualnym wykazem dokumentów pobytowych, który można znaleźć tutaj.

 

Strony