FAQ

Pobyt stały

Dodano: 29.11.2019

Oprócz wniosku, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, a także zaświadczenia o niekaralności w Polsce oraz o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Polsce. Wniosek o pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Szczegóły dotyczące procedury pobytu stałego znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub w  związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, to jest ono uprawnione do uzyskania pobytu stałego. Do złożenia wniosku potrzebne będzie uzyskanie dla małoletniego paszportu/dokumentu podróży oraz przedłożenie jego aktu urodzenia.

Dodano: 29.11.2019

O pobyt stały możesz ubiegać się tylko dla dziecka urodzonego po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały jak i dziecka urodzonego przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie, gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy. Sprawdź warunki udzielenia zezwolenia na pobyt stały dla małoletniego dziecka. Pozostali członkowie rodziny muszą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Sprawdź warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną: dla małżonka, dla dziecka

Dodano: 29.11.2019

To zależy od powodów zamieszkiwania na terytorium Niemiec – co do zasady, łączny okres pobytu poza Polską w okresie wymaganym do ubiegania się o pobyt stały nie może przekroczyć jednorazowo więcej niż 6 miesięcy a łącznie wszystkie pobyty poza terytorium RP nie mogą być dłuższe niż 10 miesięcy.

Dodano: 29.11.2019

Nie. O pobyt stały będziesz mógł się ubiegać dopiero po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się o pobyt czasowy w Polsce, a zamierzasz zamieszkać w Polsce na stałe, musisz najpierw złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Dodano: 29.11.2019

W okresie wymaganym do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, poza Polską możesz przebywać  jednorazowo nie dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie wszystkie Twoje pobyty poza Polską nie mogą przekroczyć 10 miesięcy. 

Sprawdź co oznacza nieprzerwany pobyt na terytorium RP.

Dodano: 29.11.2019

Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznany, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykażesz swój związek z polskością. Do wniosku o pobyt stały musisz zatem dołączyć pierwotne dokumenty potwierdzające narodowość polską Twoich przodków wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
Dodano: 29.11.2019

W zależności od powodów dotychczasowego pobytu w Polsce:

 • Bez ograniczeń czasowych w następujących przypadkach:
  • po otrzymaniu decyzji o udzieleniu azylu,
  • w przypadku dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli urodziło się po udzieleniu tego zezwolenia lub przed, jeśli w momencie urodzenia rodzic posiadał zezwolenie na pobyt czasowy, przebywał na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską,
  • osoby o polskim pochodzeniu,
  • posiadacza ważnej Karty Polaka.

Jeśli przebywałeś w Polsce:

 • przez okres nie krótszy niż 1 rok w przypadku:
  • osób będących ofiarami handlu ludźmi, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywały w Polsce nie krócej niż rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.
 • przez okres co najmniej 2 lat w przypadku:
  • małżonka obywatela polskiego, który pozostaje w związku małżeńskim od co najmniej 3 lat przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie (link do glosariusza – pobyt nieprzerwany) na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim.
 • przez okres co najmniej 5 lat w przypadku:
  • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 • przez okres co najmniej 10 lat w przypadku:
  • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany (tylko jeśli zgoda na pobyt tolerowany udzielona została w związku z art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach).
Dodano: 29.11.2019

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak: małżonkowie obywateli polskich, osoby posiadające polskie pochodzenie, dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, azylanci, uchodźcy czy też ofiary handlu ludźmi. Pozostali cudzoziemcy, którzy chcą zostać w Polsce na stałe, a przebywali w Polsce w związku z wykonywaniem pracy przez okres co najmniej 5 lat, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Strony