FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Dodano: 17.12.2019

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 17.12.2019

Masz obowiązki takie same jak inni pracodawcy, czyli należy:

 • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
 • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP;
 • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę; wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia ;
 • przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
 • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
 • pamiętać o takim samym jak dla każdego innego zatrudnionego obowiązku podatkowym i ubezpieczeniowym (ZUS).
Dodano: 17.12.2019

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Pracodawca może na 30 dni w roku kalendarzowym powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub stanowisku niż określone w zezwoleniu, przy spełnieniu wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodu;
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę zagranicznego wskazana do reprezentowania podmiotu przed wojewodą i innymi organami;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.
Dodano: 17.12.2019

Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.

Dodano: 17.12.2019

We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.

Dodano: 17.12.2019

Decyzja jest uchylana. Byś mógł legalnie pracować dla nowego pracodawcy użytkownika, Twój pracodawca musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

Dodano: 17.12.2019

Tak, jednak nie jest to warunek wystarczający, decyzję podejmuje konsul.

Strony