FAQ

Rezydent długoterminowy UE

Dodano: 29.11.2019

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
 • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni, wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.
Dodano: 29.11.2019

Jeżeli teraz przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia i złożysz wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to postępowanie nie zostanie wszczęte.

Pamiętaj też, że w przyszłości okres pobytu w Polsce ze względu na studia będzie liczony tylko w połowie.

Dodano: 29.11.2019

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy Twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie.

 • przed 01.10.2018 r. był to dochód w wysokości 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i 634 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • od 01.10.2018 r. do 31.12.2021r.  był to dochód w wysokości 528 zł netto dla osoby w rodzinie i 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
 • od 01.01.2022r. jest to dochód w wysokości 600 zł netto dla osoby w rodzinie i 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
Dodano: 29.11.2019

Do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

 • cały okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • cały okres pobytu na podstawie wizy (z pewnymi wyjątkami)
 • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • cały okres pobytu na podstawie „Niebieskiej Karty UE” wydanej zarówno w Polsce jak i w innym państwie członkowskim UE,
 • cały okres pobytu na terytorium Polski w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jeżeli przekroczył on 18 miesięcy
 • połowa okresu pobytu na terytorium Polski w przypadku pobytu wydanego na podstawie wizy na studia, zezwolenia na pobyt czasowy na studia lub odbywane szkolenie zawodowe.
Dodano: 29.11.2019

Nie spełniasz podstawowego warunku 5-letniego pobytu w Polsce, ponieważ pobyt związany ze studiami liczony jest tylko w połowie. Dlatego jeżeli złożysz wniosek, odmówimy udzielenia Ci zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Dodano: 29.11.2019

Różne są podstawy, dla których możesz je uzyskać:

 • zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka);
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane cudzoziemcom, którzy są w Polsce ze względów ekonomicznych – np. praca. Ten typ zezwolenia wydawany jest po co najmniej 5- letnim pobycie w Polsce i spełnieniu innych warunków.

Oba zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony. Karta pobytu rezydenta jest ważna 5 lat, a pobytu stałego 10 lat.

Dodano: 29.11.2019

Zezwolenie jest bezterminowe. W decyzji nie ma daty ważności zezwolenia, ale karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Przed upływem 5 lat składasz wniosek o wydanie/wymianę nowej karty pobytu.

Strony