FAQ

Wydanie/wymiana karty pobytu

Dodano: 13.12.2019

Jeżeli posiadasz polską kartę pobytu, to możesz podróżować bez wizy po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Podróżując po strefie Schengen powinieneś zawsze mieć ważną kartę pobytu, ważny paszport oraz poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nienależące do UE).
Dodano: 13.12.2019

Nie. Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Powinieneś sprawdzić, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt cudzoziemiec posiada np. pobyt stały, pobyt czasowy ze względu na studia itp., a następnie zweryfikować czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jeśli posiadany przez cudzoziemca rodzaj zezwolenia na pobyt nie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia, adnotacja „dostęp do rynku pracy” w karcie pobytu oznacza ograniczenie tego dostępu do konkretnego pracodawcy tj. tego, którego cudzoziemiec wskazał ubiegając się o kartę pobytu.

Dodano: 13.12.2019

Jeżeli masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy tj. w decyzji został podany konkretny pracodawca to „dostęp do rynku pracy” wynika z otrzymanego zezwolenia, tzn. możesz legalnie pracować tylko dla pracodawcy wskazanego w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach. „Dostęp do rynku pracy” oznacza w tym przypadku możliwość legalnego zatrudnienia – zgodnego z posiadanym zezwoleniem, nie oznacza, że w okresie ważności karty pobytu masz swobodny i nieograniczony dostęp do rynku pracy. Jeżeli będziesz chciał podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy, to musisz złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Adnotacja „dostęp do rynku pracy” zostanie również zamieszczona w karcie pobytu, jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności niż wykonywanie pracy, a przepisy przewidują, że możesz pracować bez zezwolenia, np: jeśli jesteś studentem stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, małżonkiem obywatela polskiego, przebywasz w Polsce w celu połączenia się z rodziną, jak również jeżeli masz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ci cudzoziemcy nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę, mogą dowolnie zmieniać pracodawcę.

Dodano: 13.12.2019

Tak, jeżeli posiadasz kartę pobytu z adresem zameldowania - złóż wniosek o wymianę karty z powodu zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, czyli adresu. Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni od zmiany adresu zamieszkania lub innych danych w niej wpisanych. Jeżeli posiadasz kartę pobytu bez adresu, zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje zmiany danych w niej zamieszczonych, więc nie ma konieczności jej wymiany.

Dodano: 13.12.2019

Nie, o ile w paszporcie nie zmieniły się dane, które są umieszczone na karcie pobytu, np. nazwisko. Jeśli masz nowy paszport na nowe nazwisko, to złóż wniosek o wymianę karty pobytu.

Dodano: 13.12.2019

Wniosek o wydanie kolejnej/wymianę karty pobytu składasz do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.

Dodano: 13.12.2019

Taką informację należy zgłosić w Urzędzie: osobiście w punkcie informacyjnym, telefonicznie poprzez infolinię lub listem. Trzeba opisać na czym polega błąd. Jeżeli błąd został popełniony przez Urząd zostanie zamówiona nowa karta, za której wymianę nie będziesz płacił. Natomiast jeśli błąd w karcie pobytu powstał z Twojej winy (np. we wniosku podałeś nieprawidłowe dane) będziesz musiał złożyć wniosek o wymianę karty pobytu, oraz zapłacić za jej wymianę.

Dodano: 13.12.2019

W terminie 3 dni od utraty/zgubienia dokumentu powiadom o tym fakcie wojewodę, który wydał Twoją kartę pobytu (link do odpowiedniego formularza). Kradzież/utratę karty zgłoś również w najbliższym Komisariacie Policji. By uzyskać nową kartę złóż wniosek o wymianę/wydanie karty pobytu.

Dodano: 13.12.2019

Kartę możesz odebrać w dowolnym momencie przez cały okres jej ważności. Pamiętaj, że jak najszybszy odbiór leży w Twoim interesie. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza Twoją tożsamość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Dodano: 13.12.2019

Dostarcz zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL do Urzędu w czasie postępowania.

Strony