FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy należy przedłożyć w oryginale. Inne wymagane załączniki do wniosku o zatrudnienie cudzoziemca można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania oryginału tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

Dodano: 17.12.2019

Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.

Dodano: 17.12.2019

Nie, musi mieć zalegalizowaną pracę. Chyba, że w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadał ważne, wydane wcześniej zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Dodano: 17.12.2019

Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

Dodano: 17.12.2019

Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.

Dodano: 17.12.2019

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie posiadał zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy.

Pobyt w ruchu bezwizowym jest legalny łącznie przez 90 dni w okresie 180-dniowym.
Dodano: 17.12.2019

Zalegalizować jego pracę poprzez zezwolenie na pracę, oświadczenie lub nową kartę pobytu (zezwolenie na pobyt i pracę).

Dodano: 17.12.2019

„Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Od stycznia 2018 r. wydawane są także przez starostów (powiatowe urzędy pracy) zezwolenia na pracę sezonową.

Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

Strony