FAQ

Zaproszenia

Dodano: 12.12.2019

Od uzasadnienia wniosku oraz od tego, czy na cały okres na jaki chcesz zaprosić cudzoziemca jesteś w stanie zapewnić mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz czy posiadasz wystarczające środki na utrzymanie.

Dodano: 12.12.2019

Zaproszenie może być wydane na okres do jednego roku. Jego długość zależy od tego, na jaki czas zapewnisz mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz od wysokości posiadanych przez Ciebie środków na utrzymanie.

Dodano: 12.12.2019

Nie. Zaproszenie wydawane jest w celach turystycznych. Jeżeli chcesz podjąć w Polsce pracę, Twój przyszły pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy. Jeśli jesteś w Polsce, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 12.12.2019

Nie. Zaproszenie jest tylko dokumentem, który dołączasz do wniosku o wizę składanego w konsulacie. Dopiero wydana wiza zezwala na przekroczenie granicy.

Dodano: 12.12.2019

Nie, zaproszenie jest wydawane tylko dla osób, które ubiegają się o wizę na przyjazd do Polski. Jeżeli po przyjeździe do Polski chcesz zostać dłużej, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy lub o pobyt czasowy.

Dodano: 12.12.2019

Tak, ale tylko jeżeli bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat lub posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 25.09.2023

Jeśli oddział ma osobną osobowość prawną, wówczas ten oddział może składać wnioski według swojej siedziby, jeżeli nie, należy złożyć wiosek według głównej siedziby firmy.

Jednocześnie, w przypadku jeżeli wnioski o zezwolenie na pracę składa oddział firmy do wniosku powinny być dołączone dodatkowo dokumenty potwierdzające jego odrębność finansową i organizacyjną oraz  zdolność samodzielnego zatrudniania pracowników.   

Dodano: 25.09.2023

Jeżeli cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu o pracę to podmiot powierzający takiemu cudzoziemcowi wykonywanie pracy musi w terminie 7 dni pisemnie powiadomić o tym wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę. Jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę, oraz wymagania, o których mowa w art. 88d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności), to podmiot powierzający cudzoziemcowi pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Wówczas uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.

W innych przypadkach i okolicznościach należy wnioskować o nowe zezwolenie.

Dodano: 25.09.2023

Nowego zezwolenia na pracę nie wymaga:

-       zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania,

-       zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

-       przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

-       zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,

-       zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,

-       zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę.

Strony