FAQ

Pobyt stały

Dodano: 29.11.2019

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak: małżonkowie obywateli polskich, osoby posiadające polskie pochodzenie, dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, azylanci, uchodźcy czy też ofiary handlu ludźmi. Pozostali cudzoziemcy, którzy chcą zostać w Polsce na stałe, a przebywali w Polsce w związku z wykonywaniem pracy przez okres co najmniej 5 lat, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Praca

Dodano: 23.06.2020

Definicję znajdziesz w naszym słowniku: Nieprzerwany pobyt

Dokumentem, który to pomoże potwierdzić jest Twój paszport - ze stampili zamieszczonych przez służby graniczne można ustalić kiedy i na jak długo wyjeżdżałeś z Polski.

Więcej na temat informacji starosty znajdziesz tutaj: Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i zmieniasz stanowisko pracy powinnaś wystąpiąć o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli jesteś obecnie w trakcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego złóż do sprawy dokumenty potwierdzające nowe warunki zatrudnienia. Do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego badamy miedzy innymi Twoją obecną sytuację finansową pod kątem posiadania stabilnego i regulranego źródła dochodu. Jeżeli otrzymasz decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Twoje jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wygaśnie i nie będzie wymagało zmiany w związku z awansem.

 

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Co do zasady jednak, jeżeli w Twojej decyzji wskazano pracodawcę i określone warunki zatrudnienia, to zezwolenie, które posiadasz umożliwia Ci tylko wykonywanie pracy na rzecz tego konkretnego Pracodawcy i na warunkach określonych w decyzji. Jeśli więc zmieniłeś Pracodawcę, powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w PL możesz ubiegać się o pobyt rezydenta długoterminowego UE. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 23.06.2020

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy byłeś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w terminie i nie ma braków formalnych lub braki zostały usunięte w terminie, to możesz legalnie pracować – zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że organami właściwymi w sprawach kontroli legalności zatrudnienia są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Dodano: 19.06.2020

Tak, może zostać zatrudniony. Jeżeli chciałby zostać w Polsce po upływie okresu pobytu w ruchu bezwizowym, powinien ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ

Dodano: 30.01.2020
  • Poinformuj nas o tym fakcie i podaj swój aktualny adres do korespondencji – zostaniesz wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających Twój cel pobytu na terytorium Polski. Jeżeli w dalszym ciągu chcesz aby wniosek był rozpatrywany w oparciu o pracę, złóż nowy załącznik nr 1, oraz informację starosty lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku;
  • Jeżeli chcesz, aby wniosek był rozpatrywany w oparciu o inne okoliczności (inny cel pobytu), musisz złożyć oświadczenie o zmianie celu pobytu – wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów;
Dodano: 30.01.2020

Jeśli zamierzasz wykonywać pracę bezpośrednio dla pracodawcy użytkownika wskazanego w decyzji, musisz uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tj. złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia), oraz w terminie 15 dni złożyć informację o zakończeniu pracy.

Dodano: 30.01.2020

Jeżeli cudzoziemiec kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach, które zostały wskazane w zezwoleniu, to może w czasie procedury nadal legalnie pracować. Gdy praca będzie wykonywana dla innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, cudzoziemiec nie będzie mógł legalnie pracować (chyba że będzie posiadał inny dokument uprawniający go do pracy na terenie Polski – np. zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia, zezwolenie na pracę. Mając stempel w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać z Polski do kraju, którego obywatelstwo posiada, jeśli graniczy on z Polską lub ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Polski do kraju pochodzenia. Jednak by ponownie wjechać do Polski będzie musiał uzyskać wizę w Konsulacie lub mieć możliwość przyjazdu do Polski w ruchu bezwizowym.

Dodano: 30.01.2020

Nie musisz składać nowego wniosku. Wystarczy, że poinformujesz nas o zmianie miejsca pobytu oraz wskażesz aktualny adres zamieszkania. Twój wniosek zostanie przesłany do Wojewody w miejscu Twojego aktualnego adresu zamieszkania i Twoje postępowanie będzie kontynuowane.

Strony