FAQ

Rodzina

Dodano: 11.10.2021

Wniosek dla małoletniego dziecka należy złożyć z uwagi na pobyt z rodzicami. W tym przypadku należy również pamiętać, że środki pochodzące z pracy rodziców są głównym źródłem utrzymania małoletnich dzieci, w związku z czym decyzja nie będzie mogła zostać podjęta do czasu aż rodzice zalegalizują swój pobyt i pracę w Polsce.

Pełnoletni student/uczeń powinien złożyć wniosek z uwagi na naukę/studia. W przypadku, gdy pełnoletni uczeń/student pozostaje na utrzymaniu rodziców, zezwolenie będzie mogło zostać udzielone po zalegalizowaniu pobytu i pracy przez rodziców.

Dodano: 16.09.2020

Obecność dziecka wymagana jest przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.
Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, również wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Dodano: 28.11.2019

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Informację o możliwości podjęcia zatrudnienia bez osobnego zezwolenia na pracę znajdziesz w pouczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. Sprawdzić jakie są warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połaczenia z rodziną.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Polsce w pierwszej kolejności zwrócić się do ambasady, konsulatu swojego państwa w Polsce w celu otrzymania dokumentu podróży dla dziecka. Następnie, w trakcie obowiązywania tego dokumentu (często są one wydawane na bardzo krótki okres, np. 7 dni)  złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały dla dziecka.

Dodano: 28.11.2019

Do dochodu nie wlicza się m. in. jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłków celowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej, świadczenia wychowawczego tzw. 500+ czy świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka. Tym samym środki uzyskiwane za pomocą opisanych powyżej świadczeń nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości dochodu do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodano: 28.11.2019
  • Jeżeli matka dziecka jest małżonką obywatela polskiego nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających posiadanie dochodu.
  • Jeżeli matka nie jest małżonką obywatela Polski, w celu potwierdzenia posiadania dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, można przedstawić dokumenty dotyczące dochodu męża matki. Pamiętaj, ze dochód ten musi wystarczyć dla wszystkich członków rodziny oraz że musi być uzyskiwany z legalnego źródła.
Dodano: 28.11.2019

Co do zasady do udzielenia zezwolenia, urząd nie wymaga przedstawienia zaświadczeń ze szkoły lub przedszkola. Jeśli jednak zaistnieją okoliczności, wymagające wyjaśnienia – wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia tych dokumentów. Pamiętaj, że w Polsce istnieje obowiązek szkolny dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia, jeżeli przebywa na terytorium Polski.

Dodano: 28.11.2019

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną dla małżonka lub małoletniego dziecka przebywającego poza granicami Polski składa mieszkający w Polsce mąż/żona/rodzic, który mieszka w Polsce:

Na złożenie wniosku w imieniu członka rodziny przebywającego poza granicami Polski wymagana jest Jego pisemna zgoda.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli jest to Twoja pierwsza karta na pobyt czasowy, żona otrzymując zezwolenie na podstawie pobytu z Tobą, nie otrzyma karty z „dostępem do rynku pracy”. Kartę z „dostępem do rynku pracy” żona może otrzymać w chwili, gdy przebywasz już w Polsce co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem przez żonę wniosku, posiadasz zezwolenie udzielone na okres nie krótszy niż 1 rok.

Strony