FAQ

Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Dodano: 13.12.2019

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z rejestracją pobytu musisz liczyć się z karą grzywny.

Rezydent długoterminowy UE

Dodano: 15.04.2020

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce można ubiegać się o zezwolenie bezterminowe - pobyt rezydenta długoterminowego UE. Szczegóły procedury i warunki udzielenia zezwolenia znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, które rodzic posiadał przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub urodziło się po uzyskaniu przez rodzica zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, to dla dziecka złóż wniosek na pobyt stały. Jeżeli dziecko urodziło się przed otrzymaniem przez rodzica zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt rezydenta - złóż dla dziecka wniosek na pobyt czasowy.

Dodano: 29.11.2019

Nie. Przed końcem ważności karty pobytu złóż wniosek o wymianę karty pobytu. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest bezterminowe.

Dodano: 29.11.2019

Tak, złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej do Prezydenta Miasta Poznania. Wniosek możesz złożyć również razem z prośbą o umorzenie postępowania, wtedy prześlemy go do Urzędu Miasta Poznania.

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli przebywasz w Polsce:

 • nielegalnie lub
 • w celu odbycia studiów, szkolenia zawodowego lub nauki lub
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie azylu, lub
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające
 • krótkotrwałego pobytu, lub
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, lub
 • jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub
 • jesteś zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec Ciebie stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany, lub
 • zostałeś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub nie złożyłeś odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć byłeś do tego obowiązany.
Dodano: 29.11.2019

Nie. Taki dochód nawet jeżeli był opodatkowany i  pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie zostanie uwzględniony. Podczas rozpatrywania Twojego wniosku sprawdzimy, czy przez  ostatnie 3 lata pracowałeś legalnie.

Dodano: 29.11.2019

Nie. Stabilne i regularne źródło dochodu to takie, które powtarza się w równych odstępach czasu to np. wynagrodzenie za pracę.

Dodano: 29.11.2019
 • Należy wykazać posiadanie stabilnego regularnego dochodu przez okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub dwóch lat jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie Niebieskiej karty UE.
 • Pamiętaj, że na dzień wydania decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego UE też musisz wykazać, że posiadasz taki dochód.

Strony