FAQ

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne na poziomie co najmniej 7751,21 zł brutto.

Obywatelstwo polskie

Dodano: 16.02.2020

Potwierdzenie znajomości języka polskiego wymagane jest tylko w przypadku postępowania o uznanie za obywatela polskiego. Wymagany poziom znajomości języka polskiego to B1 - może zostać potwierdzony poprzez przedłożenie świadectwa ukończenia przez Ciebie szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, świadectwa ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Informacje na temat egzaminu ze znajomości języka polskiego - sprawdź tutaj

Dodano: 16.02.2020

Nie. Postępowanie dotyczy małoletniego dziecka tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz (jeśli masz więcej niż jedno dziecko musisz wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku). Pamiętaj, że drugi rodzic małoletniego oraz dziecko, które ukończyło 16 lat musi wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

Dodano: 16.02.2020

Właściwym do przywrócenia polskiego obywatelstwa jest Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

Dodano: 16.02.2020

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź jest w trakcie postępowania o udzielenie pobytu w Polsce. Jeśli drugie z rodziców nie chce wyrazić zgody, możesz wystąpić o zgodę do sądu. Pamiętaj, że dziecko, które ukończyło 16 lat musi także wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

Dodano: 16.02.2020

Tak, wszystkie wnioski związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego możesz złożyć za pośrednictwem poczty, ale pamiętaj, że w przypadku wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Twój podpis na wniosku musi zostać potwierdzony urzędowo (przez notariusza

Dodano: 16.02.2020

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (w innym wypadku wniosek możesz złożyć tylko za pośrednictwem konsula) natomiast do złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego musisz spełnić szczegółowe wymogi. Organem właściwym do nadania obywatelstwa polskiego jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego toczy się przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania

Pobyt stały

Dodano: 19.06.2020

W Polsce mamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt bezterminowy - zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na różne okoliczności, również studentom np. tym, którzy mają polskie pochodzenie. Szczegóły tego rodzaju zezwolenia i przebieg procedury znajdziesz TUTAJ. Jeżeli natomiast chciałbyś ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to wymogi są inne. Jeżeli obecnie posiadasz zewolenie na pobyt czasowy ze względu na studia, nie możesz ubiegać się o to zezwolenie. Dopiero po uzyskaniu następnej karty pobytu np. ze względu na pracę, możesz złożyć taki wniosek. Twój pobyt w Polsce w związku ze studiami będzie jednak liczony inaczej. TUTAJ znajdziesz szczegóły.

Dodano: 29.11.2019

Sam fakt zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o pobyt stały. Przepisy dokładnie określają kto i w jakim przypadku może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski.

Dodano: 29.11.2019

Co do zasady, o pobyt stały z uwagi na posiadanie statusu uchodźcy można ubiegać się po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski na podstawie nadanego statusu uchodźcy, jednakże do tego okresu wlicza się także okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli przebywałeś w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.

Strony