FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 03.04.2020

Odpowiedź na pytanie znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 03.04.2020

Odpowiedź na pytanie znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 03.04.2020

Nie potrzebujesz zaświadczenia. Twój pobyt jest legalny z mocy ustawy z dnia 31.03.2020r. do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni).

Dodano: 03.04.2020

Wydłużony termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt np. pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy osób, które wjechały do Polski po dniu 14 marca 2020r., do których nie ma zastosowania którykolwiek z pozostałych przepisów ustawy specjalnej, np. przedłużający okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15zd ust. 3 ustawy specjalnej) czy też przedłużający okres pobytu i okres ważności wizy krajowej (art.15zd ust. 1 ustawy specjalnej). Warunkiem przedłużenia terminu na złożenie wniosku jest wyłącznie sytuacja, w której koniec legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypada od dnia 14 marca 2020 r. do momentu aż ostatni ze stanów epidemi/zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany.

Dodano: 03.04.2020

Wniosek możesz wysłać pocztą w każdej chwili, aż do 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni).

Dodano: 03.04.2020

Nie, nie wystarczy. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są wystarczające do wydania decyzji. Prosimy, aby wysyłać oryginały dokumentów. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili Ci oryginały, napisz nam, które dokumenty mamy odesłać i na jaki adres. Wniosek znajdziesz tutaj. Możemy je zwrócić również wraz z decyzją, którą do Ciebie wyślemy.

Jeśli Twój pełnomocnik jest radcą prawnym albo adwokatem, może uwierzytelnić kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałami. Wtedy oryginał nie jest potrzebny. Uwierzytelnienia też może dokonać notariusz.

Pamiętaj jednak, że dokumenty takie jak załącznik nr 1 do wniosku musisz wysłać do nas w oryginale, to dokument potrzebny wyłącznie do tej procedury.

Dodano: 03.04.2020

Twój status zależny jest od tego, kiedy skończyła się ważność Twojej karty pobytu. Jeżeli zezwolenie wygasło przed 14.03.2020 r. i nie zdążyłeś złożyć wniosku najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu, Twój pobyt w Polsce nie może być uznany za legalny.

Jeżeli ważność zezwolenia upłynęłaby po 13.03.2020 r., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, nadal przebywasz w Polsce legalnie. Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020 r., ważność Twojego zezwolenia zostaje  automatycznie przedłużona do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni). Nowy wniosek możesz w każdej chwili złożyć pocztą. Jeżeli nie masz takiej możliwości, przepisy o tzw. tarczy antykryzysowej przewidują wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Twój pobyt w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złożysz wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Dodano: 03.04.2020

Wniosek możesz wysłać do urzędu pocztą. Jeżeli nie masz takiej możliwości, przepisy o tzw. tarczy antykryzysowej przewidują wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Twój pobyt w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złożysz wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 03.04.2020

Dokumenty możesz przez cały czas wysyłać do nas pocztą. Prosimy, aby wysyłać oryginały dokumentów. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili Ci oryginały, napisz nam, które dokumenty mamy odesłać i na jaki adres. Możemy też je zwrócić wraz z decyzją, którą do Ciebie wyślemy.

Jeśli Twój pełnomocnik jest radcą prawnym albo adwokatem, może uwierzytelnić kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałami. Wtedy oryginał nie jest potrzebny. Uwierzytelnienia też może dokonać notariusz. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Pamiętaj jednak, że dokumenty takie jak załącznik nr 1 do wniosku musisz wysłać do nas w oryginale, to dokument potrzebny wyłącznie do tej procedury.

Dodano: 03.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, jeżeli w okresie od 14.03.2020 r.  wygasłaby ważność Twojego zezwolenia na pobyt czasowy,  zostaje ono automatycznie przedłużone do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni). W związku z przedłużeniem ważności zezwolenia, nie wydaje się nowej karty pobytu.

Zmiany przepisów wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają także automatyczne przedłużenie ważności kart pobytu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

W związku z ograniczeniami w obsłudze bezpośredniej klientów, obecnie nie ma możliwości osobistego odbioru karty pobytu.

Strony