FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 21.04.2020

Bieżące informacje na temat zasad wjazdu na terytorium Polski znajdziesz w serwisie Straży Granicznej.

Możesz też skierować to pytanie bezpośrednio do służb granicznych poprzez infolinię SG.

Dodano: 21.04.2020

Jeżeli posiadasz wizę krajową a ostatni dzień jej ważności przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., legalny pobyt na podstawie takiej wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt na podstawie tej wizy przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży upewnij się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Jeżeli otrzymałeś decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy wymagającej wyższych kwalifikacji tzw. Niebieską Kartę, możesz ubiegać się o wizę w celu realizacji zezwolenia tj. wjazdu do Polski w celu odbioru karty pobytu. Wiza wydawana jest wtedy w uproszczonym trybie. W celu uzyskania wizy należy się zwrócić do polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 21.04.2020

Wprowadzone obecnie regulacje prawne przewidują przedłużenie legalnego zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń lub zezwoleń na pracę, których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, do 30 dni od dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów który obowiązywał jako ostatni. 

Jeśli jednak na podstawie oświadczenia nie przepracowałaś okresu 3 miesięcy, zwolnienie z przedłożenia informacji starosty nie będzie miało zastosowania, ani w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ani po jego odwołaniu.

 

Dodano: 14.04.2020

Utrata pracy nie oznacza automatycznie nielegalnego pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinnaś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Nie oznacza to, że Twój pobyt w Polsce stał się nielegalny, natomiast utrata pracy w takiej sytuacji jest podstawą do rozpoczęcia procedury cofnięcia Twojego zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli w Twojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt nie był wskazany żaden pracodawca, ale mimo to masz prawo do wykonywania pracy w Polsce, to Twoja sytuacja prawna zależy od tego, jakie zezwolenie posiadasz.

Jeżeli natomiast przebywasz w Polsce na podstawie karty pobytu albo wizy krajowej i okres Twojego legalnego pobytu w Polsce kończy się 16 kwietnia 2020 r., to na mocy przepisów wprowadzonych w dniu 31.03.2020r., Twój pobyt w Polsce ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Twój legalny pobyt przedłużony jest na ten okres automatycznie - nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów, ani wydania nowej karty pobytu. Jeżeli po upływie tego okresu, tj. 30 dni po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni), chcesz zostać w Polsce, to powinnaś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub jeżeli już złożyłaś wniosek wcześniej, przedłożyć załącznik nr 1 do wniosku, potwierdzający, że będziesz miała zatrudnienie na okres powyżej 3 miesięcy.

Aby uzyskać precyzyjną odpowiedź, zgłoś się do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego podając więcej informacji, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.

Dodano: 14.04.2020

Aktualne informacje na temat kontroli ruchu granicznego i obecnych ograniczeń znajdziesz w komunikatach na stronie Straży Granicznej.

Możesz też skierować to pytanie bezpośrednio do służb granicznych poprzez infolinię SG.

Dodano: 14.04.2020

Cd. pyt. Poprzednio czekałem na decyzję 7 miesięcy. Jeśli wysłałbym oryginał paszportu, karty pobytu, umowy o pracę, umowy najmu lokalu, to w czasie oczekiwania na decyzję ( z mojego doświadczenia około pół roku) zostałbym praktycznie bez dokumentów. Notariusz to wydatek, czas oraz trudno pogodzić załatwianie sprawy z czasem pracy.

W chwili obecnej dokumenty możesz wysłać tylko pocztą. Gdy przywrócimy obsługę bezpośrednią, będziesz mógł okazać oryginały wszystkich dokumentów wysłanych do nas pocztą (w odpowiedzi na nasze wezwanie lub z własnej inicjatywy). Stanowczo odradzamy wysyłanie paszportu pocztą - powinieneś ten dokument okazać w urzędzie osobiście, po uruchomieniu obsługi bezpośredniej. Osobiste stawiennictwo i pobranie odcisków palców jest konieczne do rozpoczęcia procedury, więc nawet wysłanie pocztą kompletu dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie analizy Twojego wniosku. Uzupełnienie dokumentów pocztą zalecamy przede wszystkim w tych sprawach, gdzie uzupełnione zostały braki formalne wniosku i trwa postępowanie dowodowe.

Dodano: 14.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

TAK. Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni)

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.
Dodano: 14.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Ustawa z dnia 31.03.2020r. przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. dodatkowo umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli Twój pobyt w ruchu bezwizowym kończy się w kwietniu 2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Masz zatem więcej czasu na złożenie wniosku.

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 09.04.2020

Przedłużenie wizy co do zasady wymaga  opłaty skarbowej. Jeśli Twoja wiza została wydana na 365 dni nie podlega przedłużeniu, to maksymalny okres jej obowiązywania.

Natomiast w przypadku, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (symbol D) przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od 14.03.2020r.  to okres ten, jak również okres ważności samej wizy, ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie wymaga to żadnej decyzji ze strony Wojewody. Nie ma potrzeby składania wniosku o przedłużenie wizy. Z przedłużeniem wizy z mocy prawa okresu pobytu i okresu ważności wizy krajowej nie wiąże się również wydawanie nowej naklejki wizowej, ani obowiązek opłacenia żadnej opłaty skarbowej.

Strony