FAQ

Praca

Dodano: 13.09.2023

Pracownicy kontraktowi NATO - obywatele USA nie mają obowiązku składania wniosku o pobyt czasowy. Jednak mają taką możliwość.

Wniosek takiego pracownika jest rozpatrywany analogicznie jak wniosek dla pracownika delegowanego - nie ma konieczności składania przez pracodawcę oddzielnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Członkowie personelu cywilnego, członkowie rodzin, wykonawcy kontraktowi USA oraz pracownicy wykonawców kontraktowych USA nie muszą składać wniosku o pobyt czasowy pod warunkiem posiadania ważnej karty identyfikacyjnej Departamentu Obrony USA, zaświadczenia lub listu upoważniającego, wystawionych przez odpowiednie władzy USA potwierdzających ich status jako członków personelu cywilnego, członków rodzin, wykonawców kontraktowych USA lub pracowników wykonawców kontraktowych USA, a także ważnego paszportu.

Jeśli  nie spełniają warunków udzielenia zezwolenia dla pracownika delegowanego obowiązuje ich standardowa procedura, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę w celu legalnego wykonywania pracy.

Na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemiec W Konsulacie RP w swoim kraju pochodzenia będzie mógł wyrobić wizę, która będzie go uprawniała do pobytu w Polsce. Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec będzie mógł wnioskować o pobyt czasowy.

Dodano: 11.09.2023

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek stron.

Pamiętaj, aby pracować legalnie w Polsce Twój pobyt również musi być legalny. Szczegóły sprawdź tutaj.

Podstawa prawna: Art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Dodano: 11.10.2021

Do wniosku o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś dołączyć dyplom ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce.

Dodano: 11.10.2021

Możesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

O zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na poszukiwanie pracy jako absolwent studiów wyższych możesz ubiegać się bezpośrednio po ukończeniu studiów, gdy poszukujesz pracy w Polsce.

Dodano: 23.06.2020

Definicję znajdziesz w naszym słowniku: Nieprzerwany pobyt

Dokumentem, który to pomoże potwierdzić jest Twój paszport - ze stampili zamieszczonych przez służby graniczne można ustalić kiedy i na jak długo wyjeżdżałeś z Polski.

Więcej na temat informacji starosty znajdziesz tutaj: Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i zmieniasz stanowisko pracy powinnaś wystąpiąć o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli jesteś obecnie w trakcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego złóż do sprawy dokumenty potwierdzające nowe warunki zatrudnienia. Do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego badamy miedzy innymi Twoją obecną sytuację finansową pod kątem posiadania stabilnego i regulranego źródła dochodu. Jeżeli otrzymasz decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Twoje jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wygaśnie i nie będzie wymagało zmiany w związku z awansem.

 

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tę informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Co do zasady jednak, jeżeli w Twojej decyzji wskazano pracodawcę i określone warunki zatrudnienia, to zezwolenie, które posiadasz umożliwia Ci tylko wykonywanie pracy na rzecz tego konkretnego Pracodawcy i na warunkach określonych w decyzji. Jeśli więc zmieniłeś Pracodawcę, powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w PL możesz ubiegać się o pobyt rezydenta długoterminowego UE. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 23.06.2020

Zatrudnienie w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o pobyt czasowy i pracę

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę byłeś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP u danego pracodawcy, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został złożony w terminie i nie ma braków formalnych lub braki zostały usunięte w terminie, to możesz legalnie pracować – zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że organami właściwymi w sprawach kontroli legalności zatrudnienia są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Zatrudnienie w trakcie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia na pracę 

Jeśli oczekujesz na nowe zezwolenie na pracę, a Twój pracodawca:  

  • zatrudniał Cię przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń i
  • złożył - przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu  - wniosek o wydanie dla Ciebie zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę i
  • wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie

-  to Twoją pracę -  na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń - uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Pamiętaj, że tych zasad nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek Strony.

Podstawa prawna: art. 88za ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dodano: 19.06.2020

Tak, może zostać zatrudniony. Jeżeli chciałby zostać w Polsce po upływie okresu pobytu w ruchu bezwizowym, powinien ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ

Dodano: 22.05.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Co do zasady jednak, jeżeli w Twojej decyzji wskazano pracodawcę i określone warunki zatrudnienia, to zezwolenie, które posiadasz umożliwia Ci tylko wykonywanie pracy na rzecz tego konkretnego Pracodawcy i na warunkach określonych w decyzji. Jeśli więc zmieniłeś Pracodawcę, powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Strony