FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 19.06.2020

Jeśli wjechałeś do Polski po dniu 14 marca 2020r. i nie złożyłeś wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przed upływem okresu ważności wizy tj. w okresie legalnego pobytu i tak będziesz mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Twój pobyt, od dnia upływu ważności wizy, będzie uznany za legalny ale pod warunkiem, że złożysz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni).

Dodano: 19.06.2020

cd. pyt. "... jej pobyt został przedłużony do 30 dnia po ustaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii- stan ten minął decyzji na kartę jeszcze nie ma. Czy taka osoba po ustaniu epidemii jak uzupełni braki formalne (jeżeli takie były) dostanie pieczątkę w paszporcie, będzie mogła świadczyć pracę dalej do uzyskania decyzji?

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak legalny pobyt na terytorium Polski. Jeżeli taka osoba złożyła wniosek o pobyt czasowy i uzupełni braki formalne oraz otrzyma pieczęć w paszporcie, będzie mogla nadal przebywać i legalnie pracować w Polsce.

Dodano: 19.06.2020

cd. pyt. Czy teraz może wrócić do Polski w związku z przedłużeniem ważności jej karty i ubiegać się o nowe zezwolenie?

Jeżeli żona posiadała zezwolenie na pobyt czasowy, a ostatni dzień ważności zezwolenia przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., legalny pobyt na podstawie takiego zezwolenia, a także ważność karty pobytu wydanej w związku z takim zezwoleniem zostają automatycznie przedłużone do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Przedłużenie ważności takiego dokumentu odbywa się automatycznie z mocy Ustawy - nie wymaga to wydania nowej karty pobytu. Jednocześnie zalecamy, aby śledzić na bieżąco komunikaty Straży Granicznej odnośnie aktualnych warunków wjazdu na terytorium RP - TUTAJ.

 

Dodano: 26.05.2020

Niestety nie. Nie ma możliwości odbioru karty pobytu bez internetowej rezerwacji wizyty.

Obecnie możliwe jest jedynie umówienie się za pośrednictwem internetowego panelu rezerwacji wizyt na odbiór karty pobytu - zarezerwuj termin TUTAJ.

Zasada obowiązuje we wszystkich lokalizacjach Urzędu: Poznań, Kalisz. Konin, Leszno, Piła. Sprawdź adresy TUTAJ.

Dodano: 26.05.2020

Możesz umówić się na złożenie odcisków linii papilarnych w dowolnej lokalizacji Urzędu: Poznań, Kalisz, konin, Leszno, Piła. Adresy placówek znajdziesz TUTAJ

Jednak złożenie odcisków linii papilarnych w innej lokalizacji niż ta, w której złożyłeś wniosek, uniemożliwia nam weryfikację formalną wniosku i sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, a w konsekwencji nie będzie możliwe uzyskanie pieczęci w paszporcie.

Dodano: 22.05.2020

Zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielane cudzoziemcom bezterminowo, tzn. zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawniają do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. Sprawdź, czy spełniasz wymogi udzielenia jednego z tych zezwoleń.

Jeśli nie spełniasz wymogów, aby uzyskać zezwolenie bezterminowe, możesz się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy. Aby je uzyskać musisz, spełnić wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, muszą uzasadniać Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jeżeli głównym celem Twojego pobytu w Polsce ma być praca, to powinieneś się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że to zezwolenie jest udzielane w związku z wykonywaniem pracy dla konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji. Jeżeli zmienisz pracodawcę, to musisz się ubiegać o nowe zezwolenie. Wyjątkiem są sytuacje, w których cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone w odrębnych przepisach, np. absolwent studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni. Wówczas w decyzji nie wpisuje się konkretnego pracodawcy. Sprawdź, kto może pracować bez zezwolenia na pracę.

Ponadto dostęp do rynku pracy - bez wskazania konkretnego pracodawcy, przysługuje również cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, dla małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i okoliczności, które uzasadniają Twój pobyt w Polsce oraz sprawdzenie wymogów konkretnego zezwolenia.

Dodano: 22.05.2020

cd. pyt. Jak to zrobić? Czy można załatwić przedłużenie telefonicznie? Czy trzeba jechać do ambasady?

Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej wizy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej wizy i oświadczenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeśli więc w dniu 18 lipca będzie trwał stan epidemii/zagrożenia epidemicznego, to jej ważność zostanie automatycznie wydłużona o wskazany okres. Wydłużenie ważności następuje automatycznie, nie wymaga zgłoszenia do urzędu, ani żadnego wniosku. Przedłużenie ważności wizy nastepuje na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), która została zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie przedłużonej ważności wizy będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Strony