FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 16.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać mają zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. W tym czasie mogą podjąć pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Pracodawca musi jedynie zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Dodano: 16.03.2022

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu pracy.

Dodano: 16.03.2022

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany. Tu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL.

Dodano: 16.03.2022
  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
  • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie dzieci obywatela Ukrainy, małoletnie dzieci współmałżonka obywatela Ukrainy, inni bliscy krewni którzy mieszkali razem jako jedna rodzina z obywatelem Ukrainy lub jego współmałżonkiem bezpośrednio przed przybyciem do Polski i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy lub jego współmałżonka nie muszą ubiegać się o status uchodźcy

objęci  są specjalnymi rozwiązaniami, które dotyczą m. in. legalizacji pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022r., możliwości podjęcia pracy bez zezwolenia, prowadzenia działalności gospodarczej, objęcia opieką medyczną czy otrzymania pomocy socjalnej.

Ponadto:

  • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęci są ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Osobom, które są objęte ochroną czasową, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5 lat

- wpisują do paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy dane osobowe ich dzieci, które nie ukończyły 18 lat, w paszporcie umieszczane jest również zdjęcie dziecka

- wystawiają zaświadczenia ze zdjęciem, które potwierdzają tożsamość i obywatelstwo ukraińskie osób, które nie mają paszportu zagranicznego ani żadnego innego dokumentu tożsamości. Zaświadczenie wystawiane jest w celu identyfikacji obywatela Ukrainy w polskich urzędach m.in. w celu zameldowania, uzyskania nr PESEL. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.

W celu przedłużenia paszportu, wpisania danych dziecka do paszportu rodzica, uzyskania zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zgłoś się do Ambasady Ukrainy w Polsce.

Dodano: 16.03.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESELtu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL. Posiadając nr PESEL możesz korzystać m.in. z opieki medycznej, świadczeń pieniężnych, masz dostęp do rynku pracy.

Mobilność długoterminowa

Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dodano: 28.11.2019

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

  • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody lub
  • wykonywany zawód znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
  • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
  • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami – np. jesteś absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce, posiadasz Kartę Polaka, lub
  • co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku pracowałeś na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia.
Dodano: 28.11.2019
Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.

Strony