FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5 lat

- wpisują do paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy dane osobowe ich dzieci, które nie ukończyły 18 lat, w paszporcie umieszczane jest również zdjęcie dziecka

- wystawiają zaświadczenia ze zdjęciem, które potwierdzają tożsamość i obywatelstwo ukraińskie osób, które nie mają paszportu zagranicznego ani żadnego innego dokumentu tożsamości. Zaświadczenie wystawiane jest w celu identyfikacji obywatela Ukrainy w polskich urzędach m.in. w celu zameldowania, uzyskania nr PESEL. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.

W celu przedłużenia paszportu, wpisania danych dziecka do paszportu rodzica, uzyskania zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zgłoś się do Ambasady Ukrainy w Polsce.

Dodano: 16.03.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESELtu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL. Posiadając nr PESEL możesz korzystać m.in. z opieki medycznej, świadczeń pieniężnych, masz dostęp do rynku pracy.

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 22.05.2020

Zmiana warunków planowanego zatrudnienia cudzoziemca w trakcie prowadzonego postępowania o pobyt czasowy i pracę oznacza, że pracodawca powinien wypełnić nowy załącznik nr 1 do wniosku o pobyt czasowy i pracę. Nowy załącznik nr 1 powinien zostać przekazany do urzędu i będzie uwzględniony w prowadzonym postępowaniu. Jeżeli planowany dochód cudzoziemca, deklarowany w załączniku, w dalszym ciągu jest wystarczający do pokrycia kosztów utrzymania Jego i rodziny oraz spełnia pozostałe warunki do udzielenia zezwolenia - może otrzymać decyzję pozytywną.

Dodano: 22.05.2020

cd. pyt. Co oznacza sformułowanie "w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie"

Pobyt w ruchu bezwizowym przedłuża się do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni tylko tym osobom, które w dniu 14 marca 2020r. przebywały w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Jeśli wjechałeś do Polski w ramach ruchu bezwizowego po dniu 14 marca 2020r. i nie złożyłeś wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przed upływem dopuszczalnego okresu pobytu w ruchu bezwizowym tj. w okresie legalnego pobytu i tak będziesz mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Sformułowanie "w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie" oznacza, że Twój pobyt od dnia zakończenia legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego będzie uznany za legalny ale pod warunkiem, że złożysz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni).

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak legalny pobyt na terytorium Polski.

 

Dodano: 22.05.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Co do zasady jednak, jeżeli w Twojej decyzji wskazano pracodawcę i określone warunki zatrudnienia, to zezwolenie, które posiadasz umożliwia Ci tylko wykonywanie pracy na rzecz tego konkretnego Pracodawcy i na warunkach określonych w decyzji. Jeśli więc zmieniłeś Pracodawcę, powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 18.05.2020

cd. pyt... jeśli zmniejszenie etatu jest czasowe potrwa tylko 2 miesiące i po tym znowu będę pracować na warunkach podanych w decyzji?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Przepisy wprowadzone w dniu 16.05.2020r. dopuszczają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Regulacja została wprowadzona właśnie po to, aby umożliwić pracodawcom skorzystanie z rozwiązań oferowanych w tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Dodano: 18.05.2020

Przepisy wprowadzone w dniu 16.05.2020r. dopuszczają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę i zezwoleniach na pracę.

Jeżeli obecnie trwa postępowanie na Twój wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, prześlij nam oryginał aktualnego załącznika nr 1. Zmiana warunków zatrudnienia zostanie uwzględniona w toczącym się postępowaniu.

Dodano: 11.05.2020

Cd. pyt. W listopadzie 2019 r. wnioskowałem do urzędu o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę i czekam na decyzję.

Jeżeli posiadasz wizę krajową, lub wizę Schengen a ostatni dzień legalnego pobytu przypadał na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r.,Twój legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone dokumenty mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie dokumentu o przedłużonej ważności będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw.

Dodano: 11.05.2020

Jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest w toku, cudzoziemiec powinien zgłosić do urzędu zmianę pracodawcy i złożyć nowy załącznik nr 1 na nowych warunach zatrudnienia w Pana firmie, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji w KRS, a w przypadku dzialalności prowadzonej przez osobę fizyczną, przez właściciela. Zatrudnienie w czasie procedury będzie możliwe tylko w sytuacji gdy cudzoziemic przebywa w Polsce legalnie (na podstawie stempla w paszporcie), był uprawniony do świadczenia pracy w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt i posiada ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Zatrudnienie moźe być wykonywane tylko na rzecz podmiotu i na warunkach określonych w oświadczeniu/zezwoleniu.

Dodano: 11.05.2020

W sytuacji nadużyć ze strony pracodawcy wobec pracownika zalecamy kontakt z Państwową Inspekcją Pracy. Informacje kontaktowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu znajdziesz TUTAJ

Strony