FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 16.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać mają zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. W tym czasie mogą podjąć pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Pracodawca musi jedynie zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Dodano: 16.03.2022

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu pracy.

Dodano: 16.03.2022

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany. Tu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL.

Dodano: 16.03.2022
  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
  • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie dzieci obywatela Ukrainy, małoletnie dzieci współmałżonka obywatela Ukrainy, inni bliscy krewni którzy mieszkali razem jako jedna rodzina z obywatelem Ukrainy lub jego współmałżonkiem bezpośrednio przed przybyciem do Polski i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy lub jego współmałżonka nie muszą ubiegać się o status uchodźcy

objęci  są specjalnymi rozwiązaniami, które dotyczą m. in. legalizacji pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022r., możliwości podjęcia pracy bez zezwolenia, prowadzenia działalności gospodarczej, objęcia opieką medyczną czy otrzymania pomocy socjalnej.

Ponadto:

  • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęci są ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Osobom, które są objęte ochroną czasową, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5 lat

- wpisują do paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy dane osobowe ich dzieci, które nie ukończyły 18 lat, w paszporcie umieszczane jest również zdjęcie dziecka

- wystawiają zaświadczenia ze zdjęciem, które potwierdzają tożsamość i obywatelstwo ukraińskie osób, które nie mają paszportu zagranicznego ani żadnego innego dokumentu tożsamości. Zaświadczenie wystawiane jest w celu identyfikacji obywatela Ukrainy w polskich urzędach m.in. w celu zameldowania, uzyskania nr PESEL. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.

W celu przedłużenia paszportu, wpisania danych dziecka do paszportu rodzica, uzyskania zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zgłoś się do Ambasady Ukrainy w Polsce.

Dodano: 16.03.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESELtu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL. Posiadając nr PESEL możesz korzystać m.in. z opieki medycznej, świadczeń pieniężnych, masz dostęp do rynku pracy.

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 11.10.2021

Tak. Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej karty pobytu przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej karty pobytu ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Oznacza to, że masz prawo do posługiwania się posiadaną kartą pobytu jako ważną pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności. Posiadając taką kartę pobytu zachowujesz prawo do przekraczania granicy państwowej.

Dodano: 11.10.2021

Tak. Posiadacze wiz krajowych zachowują prawo do przekraczania granicy państwowej  oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez okres 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Dodano: 25.11.2020

Sprawdzanie postępów w sprawie jest możliwe pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Jeżeli nie masz jeszcze numeru sprawy i kodu dostępu - wypełnij formularz kontaktowy https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/zlozylem-wniosek, wybierając temat wiadomości: chcę uzyskać numer sprawy i kod dostępu.

Dodano: 25.11.2020

Jeśli masz wątpliwości co do procedury i dokumentów, jakie należy złożyć zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszym portalu - znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.

Skorzystaj z naszych podpowiedzi krok po kroku: Przebywam w Polsce

Jeśli wciąż będziesz miał pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego.  Ze względu na ilość zapytań odpowiedź wyślemy po ok. 1 tygodniu.

Strony