FAQ

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodano: 28.11.2019

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dodano: 28.11.2019

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres 3 lat.

Dodano: 28.11.2019
  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.
Dodano: 28.11.2019

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Aktualnie obowiązującą kwotę przeciętnego wynagrodzenia można sprawdzić TUTAJ. (np. dla wniosków składanych w 2023 r. wynagrodzenie to nie niższe 9.519,23 zł)

 

Pobyt stały

Dodano: 19.06.2020

W Polsce mamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt bezterminowy - zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na różne okoliczności, również studentom np. tym, którzy mają polskie pochodzenie. Szczegóły tego rodzaju zezwolenia i przebieg procedury znajdziesz TUTAJ. Jeżeli natomiast chciałbyś ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to wymogi są inne. Jeżeli obecnie posiadasz zewolenie na pobyt czasowy ze względu na studia, nie możesz ubiegać się o to zezwolenie. Dopiero po uzyskaniu następnej karty pobytu np. ze względu na pracę, możesz złożyć taki wniosek. Twój pobyt w Polsce w związku ze studiami będzie jednak liczony inaczej. TUTAJ znajdziesz szczegóły.

Dodano: 29.11.2019

Sam fakt zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o pobyt stały. Przepisy dokładnie określają kto i w jakim przypadku może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski.

Dodano: 29.11.2019

Co do zasady, o pobyt stały z uwagi na posiadanie statusu uchodźcy można ubiegać się po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski na podstawie nadanego statusu uchodźcy, jednakże do tego okresu wlicza się także okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli przebywałeś w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.

Dodano: 29.11.2019

Niestety nie, jedynym sposobem potwierdzenia polskiego pochodzenia jest przedłożenie dokumentów wskazujących na polską narodowość (a nie obywatelstwo) co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków.

Strony