FAQ

Brexit

Dodano: 25.01.2021

cd. pyt.: Czy wzór ten jest zatwierdzony przez wszystkie Państwa Unii Europejskiej?

Beneficjenci Umowy Wystąpienia są uprawnieni do przekraczania granic na dotychczasowych zasadach, jednak aby z tych uprawnień mogli skorzystać podczas odprawy granicznej powinni poza ważnym paszportem, potwierdzającym ich tożsamość i obywatelstwo - przedstawić funkcjonariuszom SG stosowne dokumenty/dowody to potwierdzające (w tym np. karty pobytu/dokumenty pobytowe/zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu/zaświadczenia o złożeniu wniosku ws. wydania dokumentu pobytowego, ale również inne dokumenty np. świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej w RP, zatrudnieniu pobieraniu nauki, studiach, a nawet faktury, rachunki poświadczające pobyt w Polsce etc.) lub w przypadku braku takich materialnych dowodów będą zobligowani do udzielania funkcjonariuszom wszelkich innych wyjaśnień, które pozwolą na ustalenie, że są de facto „beneficjentami umowy o wystąpieniu” i tym samym mogą skorzystać z pewnych odstępstw od standardowych procedur odprawy granicznej, przewidzianych dla „obywateli państw trzecich”. 

Formularz "zaświadczenia" został na podstawie art. 39 Kodeksu Granicznego Schengen przekazany do Komisji Europejskiej celem zamieszczenia w wykazie oficjalnych dokumentów pobytowych. Z naszych informacji wynika, że wykaz zostanie uzupełniony o listę dokumentów pobytowych wydawanych w związku z brexitem obywatelom Wielkiej Brytanii i członkom ich rodzin nie będących obywatelami UE. Niezależnie od powyższego, Do obywateli Zjednoczonego Królestwa mają zastosowanie zasady wjazdu na pobyt krótkoterminowy na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/399  z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Szczegółowe zasady przekraczania granic przez obywateli ZK.

Dodano: 15.01.2021

TAK. Wszystkie dokumenty pobytowe wydawane dla obywateli ZK w Polsce mają zastosowanie w całej UE. Na podstawie art. 39 Kodeksu Granicznego Schengen władze naszego kraju przekazały Komisji Europejskiej stosowne informację odnośnie dokumentów dla obywateli ZK i członków ich rodzin. Wykaz zostanie uzupełniony o listę dokumentów pobytowych wydawanych w związku z brexitem obywatelom Wielkiej Brytanii i członkom ich rodzin nie będących obywatelami UE. Aktualny wykaz znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Dodano: 15.01.2021

Dokumenty pobytowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin do końca okresu przejściowego zachowają ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  Zaświadczenie o złożeniu wniosku w sprawie wydania dokumentu pobytowego dla beneficjenta Umowy Wystąpienia ma termin ważności 1 roku. Dokumenty wydawane dla obywateli ZK od 01.01.2021r. są ważne na okres, jaki został wskazany w danym dokumencie.

Zaświadczenie o rejestracji pobytu wydawane jest na okres 10 lat. Po tym okresie podlega wymianie.

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela ZK oraz karta stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK wydawana jest na okres 10 lat. Zezwolenie jest bezterminowe, wymianie ulega sam dokument, tak jak w przypadku innych kart pobytu stałego.

Karta pobytowa członka rodziny wydawana jest na max. 5 lat.

Dotyczy to zarówno dokumentów wymienianych, jak i nowych, wydawanych po spełnieniu warunków opisanych TUTAJ .

Działalność gospodarcza

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli planujesz założyć w Polsce działalność gospodarczą zmienia się główny cel Twojego pobytu w naszym kraju i powinnaś złożyć wniosek o pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie udzielane jest jednocześnie na pełnienie funkcji w zarządzie i na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli będziesz udziałowcem w tej firmie). TUTAJ znajdziesz szczegóły procedury.

Dodano: 28.11.2019

Pracę na innym stanowisku możesz wykonywać w spółce, w której pełnisz funkcję w zarządzie, po uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A.

Dodano: 28.11.2019

Tak, musisz wykazać, że posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu. Dokumentem potwierdzającym może być: uchwała o powołaniu na członka zarządu, umowa na podstawie której wykonujesz pracę jako członek zarządu.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli zatrudniasz przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP min. przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku przed złożeniem wniosku,  firma nie musi spełniać pozostałych warunków finansowych, jednak Ty musisz posiadać stały i regularny dochód.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli złożysz wniosek o pobyt czasowy i pracę, jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce, postępowanie o pobyt czasowy i pracę nie zostanie wszczęte. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone.

Dodano: 28.11.2019

Wykaż, że prowadzone są działania, które pozwolą na spełnienie warunków w przyszłości m.in. poprzez udokumentowanie inwestycji, umów oraz środków pieniężnych na koncie bankowym.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Kopia nie jest dowodem. Możesz złożyć kopię jeśli okażesz oryginał do wglądu, lub kopię, którą za zgodność z oryginałem potwierdził notariusz, lub jeśli działasz przez pełnomocnika, który jest radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym – kopie poświadczone przez tego pełnomocnika. 
UWAGA! Ani Ty, ani pracodawca nie możecie potwierdzić kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

Strony