FAQ

Działalność gospodarcza

Dodano: 28.11.2019

Tak. Kopia nie jest dowodem. Możesz złożyć kopię jeśli okażesz oryginał do wglądu, lub kopię, którą za zgodność z oryginałem potwierdził notariusz, lub jeśli działasz przez pełnomocnika, który jest radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym – kopie poświadczone przez tego pełnomocnika. 
UWAGA! Ani Ty, ani pracodawca nie możecie potwierdzić kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków dochodowych oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, iż posiadasz wystarczające środki na spełnienie tych warunków w przyszłości. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka posiada środki na wierzytelności, na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji np. wyciąg z konta spółki, umowy spółki zawarte z kontrahentami.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudniasz obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, że posiadasz wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do zaspokajania swoich wierzytelności, posiada środki na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji. Najlepiej aby spółka posiadała środki pieniężne na koncie bankowym odpowiadające przynajmniej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym działalność ma siedzibę lub Ty masz miejsce zamieszkania. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia możesz znaleźć na stronie https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato....

Dodano: 28.11.2019

Podstawowe wymagania to:

  • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie wynagrodzenie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jego wysokość można sprawdzić na stronie:  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato...
  • zatrudnienie: zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami. Przy czym cudzoziemcy muszą być uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli nie spełniasz wymagań dochodowych lub zatrudnienia, musisz wykazać, że prowadzisz działania, które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
Dodano: 28.11.2019

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz udziały i jesteś zatrudniony w spółce na innym stanowisku np. florysty, to będziesz musiał dodatkowo uzyskać osobne zezwolenie na pracę na tym stanowisku. Jednak jeśli jesteś np. absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce lub szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, to zgodnie z § 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jesteś zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę na dodatkowym stanowisku np. na stanowisku kucharza.

Gdybyś w sytuacji posiadania udziałów w spółce i pełnienia funkcji statutowej złożył wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to odmówimy wszczęcia postępowania. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce i pełnisz w niej funkcję statutową zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone. Masz jednak możliwość na przekwalifikowanie wniosku z jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na wniosek na pobyt ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodano: 28.11.2019
  • Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Poznaniu właściwy będzie:
  • Spółkę z o.o. zarejestrujesz w KRS osobiście lub przez pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 18.02.2023

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi w związku z wydaniem zezwolenia na 1 rok.

Dodano: 18.02.2023

Od każdej naszej decyzji możesz złożyć odwołanie. Możesz dołączyć do niego dokumenty, których nie dołączyłeś wcześniej. Jeżeli uznamy, że po ich uzupełnieniu spełniłeś warunki do udzielenia zezwolenia o jakie wnioskowałeś pierwotnie, zmienimy decyzję i wydamy zezwolenie na okres 3 lat. Jeżeli nie – przekażemy Twoje odwołanie wraz z aktami sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  

Dodano: 18.02.2023

Nie. W sytuacji gdy:

  • Twoje dane figurują w wykazie osób niepożądanych w Polsce lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu LUB
  • Twój pobyt w Polsce stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego LUB
  • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub zeznałeś nieprawdę lub posłużyłeś się nieautentycznym (przerobionym lub podrobionym) dokumentem LUB
  • zawarłeś związek małżeński w celu obejścia przepisów

NIE udzielimy zezwolenia rocznego i otrzymasz decyzję odmowną.

Dodano: 18.02.2023

To specjalny rodzaj zezwolenia dla obywateli Ukrainy, który udzielany jest w sytuacji, gdy nie spełniłeś wymogów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub zaszły wobec Ciebie przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia (np. nie uzupełniłeś dokumentów, o które Cię wzywaliśmy) i dlatego mogliśmy udzielić Ci zezwolenia tylko na okres 1 roku.

Strony