FAQ

Działalność gospodarcza

Dodano: 28.11.2019

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz udziały i jesteś zatrudniony w spółce na innym stanowisku np. florysty, to będziesz musiał dodatkowo uzyskać osobne zezwolenie na pracę na tym stanowisku. Jednak jeśli jesteś np. absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce lub szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, to zgodnie z § 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jesteś zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę na dodatkowym stanowisku np. na stanowisku kucharza.

Gdybyś w sytuacji posiadania udziałów w spółce i pełnienia funkcji statutowej złożył wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to odmówimy wszczęcia postępowania. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce i pełnisz w niej funkcję statutową zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone. Masz jednak możliwość na przekwalifikowanie wniosku z jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na wniosek na pobyt ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodano: 28.11.2019
  • Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Poznaniu właściwy będzie:
  • Spółkę z o.o. zarejestrujesz w KRS osobiście lub przez pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 18.02.2023

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi w związku z wydaniem zezwolenia na 1 rok.

Dodano: 18.02.2023

Od każdej naszej decyzji możesz złożyć odwołanie. Możesz dołączyć do niego dokumenty, których nie dołączyłeś wcześniej. Jeżeli uznamy, że po ich uzupełnieniu spełniłeś warunki do udzielenia zezwolenia o jakie wnioskowałeś pierwotnie, zmienimy decyzję i wydamy zezwolenie na okres 3 lat. Jeżeli nie – przekażemy Twoje odwołanie wraz z aktami sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  

Dodano: 18.02.2023

Nie. W sytuacji gdy:

  • Twoje dane figurują w wykazie osób niepożądanych w Polsce lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu LUB
  • Twój pobyt w Polsce stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego LUB
  • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe informacje lub zeznałeś nieprawdę lub posłużyłeś się nieautentycznym (przerobionym lub podrobionym) dokumentem LUB
  • zawarłeś związek małżeński w celu obejścia przepisów

NIE udzielimy zezwolenia rocznego i otrzymasz decyzję odmowną.

Dodano: 18.02.2023

To specjalny rodzaj zezwolenia dla obywateli Ukrainy, który udzielany jest w sytuacji, gdy nie spełniłeś wymogów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub zaszły wobec Ciebie przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia (np. nie uzupełniłeś dokumentów, o które Cię wzywaliśmy) i dlatego mogliśmy udzielić Ci zezwolenia tylko na okres 1 roku.

Dodano: 23.03.2022

W celu wyrobienia paszportu lub przedłużenia jego ważności należy zgłosić się do placówki konsularnej Ukrainy

Dodano: 23.03.2022

Informacje dotyczące świadczenia 500+ oraz innych świadczeń znajdziesz tutaj.

 

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy będą mieli dostęp do pomocy społecznej,  świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej informacji dotyczących świadczeń znajdziesz tutaj.

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej albo w centrum usług społecznych gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Strony