FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 16.03.2022

Zgłoś się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową. Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej zezwolił na wjazd do Polski, przebywasz w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. Oznacza to, że możesz podjąć legalną pracę. Pracodawca musi jedynie zgłosić Twoje zatrudnienie w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Dodano: 16.03.2022

Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy zapewniają dostęp do opieki dla najmłodszych w żłobkach i przedszkolach, tak by rodzice nie byli wykluczeni z rynku pracy. Osoby, które nie będą mogły podjąć pracy, mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Ponadto, mogą skorzystać z rożnych form wsparcia np. pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dodano: 16.03.2022

Dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą być zarejestrowane i otrzymają nr PESEL również na podstawie aktu urodzenia. Ponadto placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

 • przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5 lat
 • wpisują do paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy dane osobowe ich dzieci, które nie ukończyły 18 lat, w paszporcie umieszczane jest również zdjęcie dziecka
 • wystawiają zaświadczenia ze zdjęciem, które potwierdzają tożsamość i obywatelstwo ukraińskie osób, które nie mają paszportu zagranicznego ani żadnego innego dokumentu tożsamości. Zaświadczenie wystawiane jest w celu identyfikacji obywatela Ukrainy w polskich urzędach m.in. w celu zameldowania, uzyskania nr PESEL. Zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.

W celu przedłużenia paszportu, wpisania danych dziecka do paszportu rodzica, uzyskania zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zgłoś się do Ambasady Ukrainy w Polsce.

Dodano: 16.03.2022

Możesz złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia potwierdzającego objęcie ochroną czasową. W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

W decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony wymienieni zostali:

 • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
 • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Specjalnymi rozwiązaniami zostali objęci:

 • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
 • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie dzieci obywatela Ukrainy, małoletnie dzieci współmałżonka obywatela Ukrainy, inni bliscy krewni którzy mieszkali razem jako jedna rodzina z obywatelem Ukrainy lub jego współmałżonkiem bezpośrednio przed przybyciem do Polski i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy lub jego współmałżonka

Obywatele innych państw, którzy nie zostali objęci specjalnymi rozwiązaniami mogą złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia potwierdzającego objęcie ochroną czasową. W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

W decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony wymienieni zostali:

 • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
 • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać mają zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. W tym czasie mogą podjąć pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Pracodawca musi jedynie zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Dodano: 16.03.2022

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu pracy.

Dodano: 16.03.2022

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany. Tu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL.

Dodano: 16.03.2022
 • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
 • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie dzieci obywatela Ukrainy, małoletnie dzieci współmałżonka obywatela Ukrainy, inni bliscy krewni którzy mieszkali razem jako jedna rodzina z obywatelem Ukrainy lub jego współmałżonkiem bezpośrednio przed przybyciem do Polski i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy lub jego współmałżonka nie muszą ubiegać się o status uchodźcy

objęci  są specjalnymi rozwiązaniami, które dotyczą m. in. legalizacji pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022r., możliwości podjęcia pracy bez zezwolenia, prowadzenia działalności gospodarczej, objęcia opieką medyczną czy otrzymania pomocy socjalnej.

Ponadto:

 • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy przed 24.02.2022r. posiadali na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę oraz członkowie ich rodzin pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
 • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy przed 24.02.2022r. mieszkali legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęci są ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Osobom, które są objęte ochroną czasową, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Osoba, która posiada zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej może wystąpić o zapewnienie Jej opieki medycznej oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.

Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Strony