Zmiana zezwolenia

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy powinieneś złożyć w sytuacji, gdy:

 • zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, lub
 • zamierzasz zmienić stanowisko, lub
 • będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Wniosek o zmianę zezwolenia złoż niezwłocznie - wykonywanie pracy na warunkach innych, niz określone w zezwoleniu jest niezgodne z przepisami.

W okresie pierwszych 2 lat Twojego pobytu w Polsce na podstawie niebieskiej karty UE nie możesz rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, nie możesz zmienić stanowiska, na jakim jesteś zatrudniony i nie możesz otrzymywać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu – bez zmiany tego zezwolenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Kiedy odmówimy zmiany zezwolenia?

Odmówimy zmiany zezwolenia, jeśli okres, w którym pozostajesz bez pracy:

 • przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty pracy do dnia złożenia przez Ciebie wniosku  o zmianę  zezwolenia  ze  względu  na  zmianę podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy, lub
 • wystąpiłeś o zmianę zezwolenia więcej niż 2 razy w trakcie ważności zezwolenia.

Decyzję odmowną otrzymasz także wtedy, jeśli:

 • nie powiadomiłeś wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni od utraty pracy,
 • przestałeś spełniać warunki do udzielenia  zezwolenia,
 • podmiot, który będzie powierzał Tobie pracę, nie spełnia warunków dotyczących wysokości Twojego wynagrodzenia i testu rynku pracy
 • okres ważności zmienionego zezwolenia przekroczy 3 lata.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Jakie dokumenty złożyć?

OPŁAĆ ONLINE

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagający wyższych kwalifikacji  (tj. tej, która ma być zmieniona).

Co powinienem wiedzieć?

Okres ważności zmienionego zezwolenia nie może przekroczyć 3 lat od dnia wydania zezwolenia, które podlega zmianie.

Od  1 stycznia 2019r. obowiązują przepisy, zgodnie  z którymi mogą zostać określić limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Limit ten może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku osiągnięcia limitu określonego w rozporządzeniu zezwolenie może nie zostać wydane. Limity będą ogłaszane w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obecnie nie ma takich limitów.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
 • ubezpieczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata,...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.