Zmiana zezwolenia

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy powinieneś złożyć w sytuacji, gdy:

 • zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, lub
 • zamierzasz zmienić stanowisko, lub
 • będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Wniosek o zmianę zezwolenia złoż niezwłocznie - wykonywanie pracy na warunkach innych, niz określone w zezwoleniu jest niezgodne z przepisami.

W okresie pierwszych 2 lat Twojego pobytu w Polsce na podstawie niebieskiej karty UE nie możesz rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, nie możesz zmienić stanowiska, na jakim jesteś zatrudniony i nie możesz otrzymywać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu – bez zmiany tego zezwolenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Kiedy odmówimy zmiany zezwolenia?

Odmówimy zmiany zezwolenia, jeśli okres, w którym pozostajesz bez pracy:

 • przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty pracy do dnia złożenia przez Ciebie wniosku  o zmianę  zezwolenia  ze  względu  na  zmianę podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy, lub
 • wystąpiłeś o zmianę zezwolenia więcej niż 2 razy w trakcie ważności zezwolenia.

Decyzję odmowną otrzymasz także wtedy, jeśli:

 • nie powiadomiłeś wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni od utraty pracy,
 • przestałeś spełniać warunki do udzielenia  zezwolenia,
 • podmiot, który będzie powierzał Tobie pracę, nie spełnia warunków dotyczących wysokości Twojego wynagrodzenia i testu rynku pracy
 • okres ważności zmienionego zezwolenia przekroczy 3 lata.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek o zmianę decyzji  podpisany przez Ciebie, złożony do właściwego wojewody,
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez Twojego pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia, 
 • oryginał załącznika nr 2 do wniosku, wypełniony w całości przez Ciebie,
 • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
  Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

OPŁAĆ ONLINE

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagający wyższych kwalifikacji  (tj. tej, która ma być zmieniona).

Co powinienem wiedzieć?

Okres ważności zmienionego zezwolenia nie może przekroczyć 3 lat od dnia wydania zezwolenia, które podlega zmianie.

Od  1 stycznia 2019r. obowiązują przepisy, zgodnie  z którymi mogą zostać określić limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Limit ten może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku osiągnięcia limitu określonego w rozporządzeniu zezwolenie może nie zostać wydane. Limity będą ogłaszane w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obecnie nie ma takich limitów.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać cudzoziemiec, aby mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Czy mogę zmienić pracę nie zmieniając zezwolenia? Chcę zmienić pracodawcę, czy muszę złożyć wniosek o nowe zezwolenie, czy wystarczy wniosek o zmianę zezwolenia?

czytaj całą odpowiedź...

Kiedy muszę załączyć informację starosty?

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

 • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody lub
 • wykonywany zawód znajduje się w...
czytaj całą odpowiedź...

Czy muszę spełnić wymagania określone odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych?

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

 •