FAQ

Działalność gospodarcza

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli planujesz założyć w Polsce działalność gospodarczą zmienia się główny cel Twojego pobytu w naszym kraju i powinnaś złożyć wniosek o pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie udzielane jest jednocześnie na pełnienie funkcji w zarządzie i na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli będziesz udziałowcem w tej firmie). TUTAJ znajdziesz szczegóły procedury.

Dodano: 28.11.2019

Pracę na innym stanowisku możesz wykonywać w spółce, w której pełnisz funkcję w zarządzie, po uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A.

Dodano: 28.11.2019

Tak, musisz wykazać, że posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu. Dokumentem potwierdzającym może być: uchwała o powołaniu na członka zarządu, umowa na podstawie której wykonujesz pracę jako członek zarządu.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli zatrudniasz przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP min. przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku przed złożeniem wniosku,  firma nie musi spełniać pozostałych warunków finansowych, jednak Ty musisz posiadać stały i regularny dochód.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli złożysz wniosek o pobyt czasowy i pracę, jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce, postępowanie o pobyt czasowy i pracę nie zostanie wszczęte. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone.

Wynika to z przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Dodano: 28.11.2019

Wykaż, że prowadzone są działania, które pozwolą na spełnienie warunków w przyszłości m.in. poprzez udokumentowanie inwestycji, umów oraz środków pieniężnych na koncie bankowym.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Kopia nie jest dowodem. Możesz złożyć kopię jeśli okażesz oryginał do wglądu, lub kopię, którą za zgodność z oryginałem potwierdził notariusz, lub jeśli działasz przez pełnomocnika, który jest radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym – kopie poświadczone przez tego pełnomocnika. 
UWAGA! Ani Ty, ani pracodawca nie możecie potwierdzić kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków dochodowych oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, iż posiadasz wystarczające środki na spełnienie tych warunków w przyszłości. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka posiada środki na wierzytelności, na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji np. wyciąg z konta spółki, umowy spółki zawarte z kontrahentami.

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudniasz obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, że posiadasz wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do zaspokajania swoich wierzytelności, posiada środki na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji. Najlepiej aby spółka posiadała środki pieniężne na koncie bankowym odpowiadające przynajmniej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym działalność ma siedzibę lub Ty masz miejsce zamieszkania. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia możesz znaleźć na stronie https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato....

Dodano: 28.11.2019

Podstawowe wymagania to:

  • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie wynagrodzenie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jego wysokość można sprawdzić na stronie:  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato...
  • zatrudnienie: zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami. Przy czym cudzoziemcy muszą być uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli nie spełniasz wymagań dochodowych lub zatrudnienia, musisz wykazać, że prowadzisz działania, które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Strony