FAQ

Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i posiadasz ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń ALE jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Aby uniknąć takiej sytuacji, składając  wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Absolwenci studiów wyższych

Dodano: 28.11.2019
  • Jeśli złożyłeś wniosek przed 27.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na jeden rok - jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.
  • Jeśli złożyłeś wniosek po 26.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.
Dodano: 28.11.2019

Tak, złóż pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musisz uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złożysz załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę skarbową w wysokości 100zł.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia. W przypadku ukończenia studiów niestacjonarnych – będziesz potrzebował zezwolenia na pracę. Z wnioskiem powinien wystąpić Twój pracodawca. Możesz też złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 28.11.2019

Tylko raz i to bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Dodano: 28.11.2019
  • Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa warunków, na jakich możesz wykonywać pracę.
  • Zmianę pracodawcy musisz jednak zgłosić, aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało udzielone i że nadal spełniasz warunki jego udzielenia.
Dodano: 28.11.2019
  • Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę.
  • Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
Dodano: 28.11.2019

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce.

Brexit

Dodano: 25.01.2021

cd. pyt.: według której z art.7 wynika, iż dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 3 sierpnia 2026r. Czy zatem powyższy artykuł nie będzie odnosił się do dokumentu rejestracyjnego obywateli ZK wydawanych bezterminowo?

Powyższy zapis dotyczy zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Obywatele ZK otrzymują od 01.01.2021 zupełnie inny dokument, biometryczny, wydawany na okres 10 lat, podlegający wymianie po tym okresie.

Dodano: 25.01.2021

Cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia nie podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach i w przypadku złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Strony