Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.

Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. Dowiedz się więcej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 1. potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz że posiadasz taki dochód obecnie:
 • raporty miesięczne dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUa za okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku od wszystkich pracodawców, na rzecz których wykonywałeś/wykonujesz pracę
 • deklaracje PIT-11 za okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku od wszystkich pracodawców, na rzecz których wykonywałeś/wykonujesz pracę
 • zeznania podatkowe PIT-37 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentów w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające rozliczenie dochodu ze wskazaniem kwoty: przychodu, dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku należnego -zeznania podatkowe składane osobiście powinny być opatrzone pieczątką odpowiedniego Urzędu Skarbowego, natomiast te składane elektronicznie powinny zawierać w rubryce nr 3 numer dokumentu oraz powinno być do nich załączone UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru;
 • umowy o pracę/zlecenia, na podstawie których pracowałeś/pracujesz na terytorium RP z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku do chwili obecnej wraz z aneksami do tych umów, świadectwami pracy/oświadczeniami o zakończeniu wykonywania pracy oraz dokumentami legalizującymi zatrudnienie, tj. oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwoleniami na pracę lub zezwoleniami na pobyt czasowy i pracę – umowy o pracę powinny być podpisane przez pracodawcę oraz przez Ciebie
 • aktualne zaświadczenie od pracodawcy z informacją czy nadal jesteś zatrudniony/a oraz jakie są obecnie warunki zatrudnienia z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, kwoty wynagrodzenia, rodzaju umowy oraz wymiaru czasu pracy;
 • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki
 • możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie
Analogiczne dokumenty dołącz, jeżeli przy ocenie stabilnego i regularnego źródła dochodu mają być uwzględnione dochody członka rodziny mieszkającego w Polsce, obowiązanego do utrzymania wnioskodawcy.

2. ubezpieczenie zdrowotne,

3. dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.

W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce lub innych dokumentów, niż wskazane powyżej, dotyczących stabilnego i regularnego dochodu. Przed złożeniem wniosku nie możemy podać dokładnej, jednakowej dla wszystkich listy dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów. Dokumenty te zależą od rodzaju pracy jaką wykonujesz i historii Twojego zatrudnienia, dlatego dopiero rozpatrując Twój wniosek, będziemy mogli poprosić Cię o dodatkową dokumentację potwierdzającą spełnienie przesłanek do udzielenia zezwolenia. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Czy mogę pracować?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Zezwolenie jest bezterminowe. W decyzji nie ma daty ważności zezwolenia, ale karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Przed upływem 5 lat składasz wniosek o wydanie/wymianę nowej karty pobytu.

Jaka jest różnica między zezwoleniem na pobyt stały, a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego?

Różne są podstawy, dla których możesz je uzyskać:

 • zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka);
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane cudzoziemcom,...
czytaj całą odpowiedź...

Studiowałem 5 lat w Polsce. Czy mogę składać wniosek na kartę rezydenta długoterminowego? Jak liczony jest mój pobyt na studiach, jeśli chodzi o zezwolenie na rezydenta?

Nie spełniasz podstawowego warunku 5-letniego pobytu w Polsce, ponieważ pobyt związany ze studiami liczony jest tylko w połowie. Dlatego jeżeli złożysz wniosek, odmówimy udzielenia Ci zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jaki okres pobytu w Polsce wlicza się do okresu niezbędnego do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

 • cały okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • cały okres pobytu na podstawie wizy (z pewnymi wyjątkami)
 • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • cały okres pobytu na...
czytaj całą odpowiedź...