FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 06.04.2020

Przepisy wprowadzone w dniu 31.03.2020r., oznaczają przedłużenie legalnego pobytu Pani dziecka z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest na ten okres automatycznie - nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów, ani wydania nowej karty pobytu.

Jeżeli planowany jest pobyt dziecka w Polsce po upływie tego okresu (tj. 30 dni po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni), powinna Pani do tego czasu złożyć w imieniu dziecka wniosek o pobyt czasowy. Do wniosku należy dołączyć paszport dziecka, jego akt urodzenia wraz z tłumaczeniem, dokument potwierdzający zamieszkanie oraz zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia. Można również dołączyć kopie zezwoleń rodziców. Do uruchomienia procedury konieczna będzie także opłata skarbowa. Link do płatności znajdzie Pani TUTAJ. Jeżeli dziecko ukończyło 6 lat, będziemy prosić też o stawiennictwo wraz z dzieckiem w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Szczegóły procedur dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy dla małoletnich dzieci znajdzie Pani TUTAJ.

 

Dodano: 06.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Jeżeli posiadasz wizę krajową, lub wizę Schengen a ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zgodnie ze szczególnymi regulacjami wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r.,Twój legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy zostaje automatycznie przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Legalny pobyt przedłużony jest automatycznie - nie wymaga to nowej naklejki wizowej w paszporcie, ani wydania nowej karty pobytu.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce jeszcze dłużej (niż 30 dni po odwołaniu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego), możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy  zgodnie z deklarowanym celem pobytu.

W chwili obecnej dokumenty możesz wysłać tylko pocztą. Gdy przywrócimy obsługę bezpośrednią, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wtedy możesz okazać oryginały wszystkich dokumentów wysłanych do nas pocztą. Adres Wydziału znajdziesz TUTAJ.

 

Dodano: 06.04.2020

Jeżeli braki formalne wniosku zostaną uzupełnione, po wznowieniu obsługi bezpośredniej, jest możliwość otrzymania stempla w paszporcie. Stempel zamieszczany jest z datą złożenia wniosku, a nie z datą dokonania samej czynności wbicia stempla. To jednak nie oznacza wstrzymania biegu terminu dopuszczalnego pobytu na wizie Schengen. Pobyt w Polce w trakcie trwającej procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie odlicza się od pobytów krótkoterminowych na podstawie wiz jednolitych Schengen.

Dodano: 06.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Obywatel Gruzji, który wjechał do Polski w dniu 12.01.2020r. na podstawie paszportu biometrycznego ma prawo pobytu w Polsce w ruchu bezwizowym do dnia 10.04.2020r. Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. dodatkowo umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli więc pobyt w ruchu bezwizowym kończy się w kwietniu 2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).

Jeżeli chce przedłużyć pobyt w Polsce powinien złożyć wniosek o pobyt czasowy. Ustawa z dnia 31.03.2020r. przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z tym, może złożyć ten wniosek do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego, który będzie obowiązywać jako ostatni).

W tym okresie może kontynuować pobyt na dotychczasowych zasadach, zgodnie z celem pobytu w Polsce. Jeśli dotychczas pracował na podstawie oświadczenia, może dalej legalnie wykonywać swoją pracę ponieważ przedłużony zostaje automatycznie dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dodano: 06.04.2020

Jeżeli otrzymałaś zezwolenie na pobyt stały ze względu na Kartę Polaka, powinnaś ją zwrócić przed zleceniem wydruku karty pobytu. Do zlecenia karty pobytu potrzebne jest także przedłożenie zameldowania oraz dowód opłaty 50 zł. Zapłać online TUTAJ Przepisy nie określają terminów na uzupełnienie tych dokumentów, zatem możesz je wysłać/złożyć w terminie dogodnym dla siebie.

Dodano: 06.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli Twój pobyt w ruchu bezwizowym kończy się wmaju  2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).

Jeżeli Twoim celem pobytu w Polsce jest praca, złóż wniosek o pobyt czasowy i pracę.

Wniosek o zezwolenie na pracę składa pracodawca, sam nie możesz tego zrobić. Jednak samo zezwolenie na pracę nie uprawnia się do podjęcia zatrudnienia po upływie Twojego prawa do pobytu w ruchu bezwizowym. Na podstawie wydanego zezwolenia na pracę możesz jednak ubiegać się o wizę z prawem do pracy w jednym z polskim konsulatów za granicą. Obecnie, w związku z epidemią będzie to jednak utrudnione, dlatego jeżeli chcesz zostać w Polsce i pracować, zalecamy złożenie pocztą wniosku jednolitego na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 04.04.2020

Uprawnienie do podjęcia zatrudnienia wynika z rodzaju udzielonego zezwolenia. Jeżeli otrzymałaś zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny, udzielone np. podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach, to możesz podjąć zatrudnienie, nawet jeżeli nie otrzymałaś jeszcze karty pobytu. Uprawnienie wynika z podstawy prawnej Twojej decyzji, natomiast karta pobytu to dokument wydany na podstawie decyzji i uprawniający m.in. do podróżowania. W sekcji: procedury/zatrudnienie cudzoziemca/zezwolenia na pracę/sprawdź czy potrzebujesz zezwolenie na pracę - znajdziesz wszystkie kategorie zezwoleń na pobyt czasowy, które uprawniają do podjęcia zatrudnienia: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-prace

Informacja o prawie do podjęcia zatrudnienia powinna być również zamieszczona w pouczeniu Twojej decyzji. Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwości, możesz przesłać skan swojej decyzji na nasz kontakt cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl i zapytać o to uprawnienie.

Dodano: 03.04.2020

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, jeżeli w okresie od 14.03.2020 r. kończy się ważność Twojej wizy, jest ona automatycznie przedłużona na czas stanu epidemii i o dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Jeżeli zamierzasz i będziesz miał możliwość wyjechać z Polski przed upływem tego przedłużonego terminu, nie musisz składać żadnego dodatkowego wniosku.

Jeżeli będziesz chciał pozostać w Polsce na dłużej, powinieneś złożyć wniosek o pobyt czasowy w terminie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Dodano: 03.04.2020

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, jeżeli w okresie od 14.03.2020 r.  kończy się ważność Twojej wizy, jest ona automatycznie przedłużona na czas stanu epidemii i o dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Twój pobyt w Polsce jest legalny, ale przedłużona z mocy ustawy wiza nie uprawnia do swobodnego podróżowania w strefie Schengen.

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 03.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Jeśli przebywasz w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i okres Twojego legalnego pobytu kończy się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. 14.03.2020r. lub później, na podstawie przepisów wprowadzonych w dniu 18.04.2020r. okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego zostaje automatycznie przedłożony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Strony