FAQ

Praca

Dodano: 30.01.2020

Samo posiadanie stempla w paszporcie, nie oznacza ,że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 1. w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadałeś prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktualnie posiadasz takie uprawnienie;
 2. złożyłeś kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
 3. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne zezwolenie na pracę typ A i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane zezwolenie na pracę typ A;
 4. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś bez przerwy ponad 3 miesiące i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane oświadczenie;
 5. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś mniej niż 3 miesiące, wniosek nie zawierał braków formalnych i otrzymałeś pieczątkę – oczekujesz na wydanie decyzji w sprawie pobytu – możesz pracować tylko do końca oświadczenia, chyba że  Twój pracodawca złoży dodatkowo wniosek o zezwolenie na pracę typ A, po pełnych 3 miesiącach Twojej pracy na oświadczeniu, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typ A będzie złożone na tę sama firmę, stanowisko i rodzaj umowy, na który było wydane oświadczenie z PUP;
 6. jesteś w innej sytuacji, która zwalnia z uzyskania zezwolenia na pracę, np. jesteś absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.
Dodano: 30.01.2020

Zezwolenie na pracę typ A uprawnia jedynie do wykonywania legalnej pracy w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada ważną wizę. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uprawnia zarówno do pobytu w Polsce jak i do pracy na warunkach w nim wskazanych.  W tym przypadku wniosek składa cudzoziemiec.

Dodano: 30.01.2020

Nie. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu, musisz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o wymianę karty pobytu składasz, gdy zmieniły się dane w karcie pobytu, którą aktualnie posiadasz. Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego, która traci ważność, a chcesz nadal pozostać w Polsce, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodano: 26.11.2019
 • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
 • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
 • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie we wniosku informacji o karalności (str. 6 pkt VIII wniosku);
 • brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu powierzającego pracę pod załącznikiem nr 1 ;
 • brak wskazania w załączniku nr 1 ilości godzin pracy w tygodniu w przypadku umów zlecenie; przy wskazaniu stawki godzinowej bez podania ilości godzin pracy cudzoziemca, nie mamy możliwości ustalenia, czy masz dochód/środki wystarczający/-e na utrzymanie
 • niewypełnienie przez pracodawcę informacji o karalności, zawartych na str. 4 w załączniku nr 1 tj. pkt 1-7;
 • składanie kopii dokumentów, niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem
 • składanie informacji starosty, w których określone przez pracodawcę wynagrodzenie jest określone przez PUP na poziomie  poniżej średniej lub brak zgody pracodawcy na kierowanie osób zarejestrowanych w PUP – co jest przesłankami do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • brak podpisu jednej ze stron (lub obu stron) na umowach najmu lub umowach o pracę;
 • brak wskazania adresu, okresu zamieszkania i danych cudzoziemca w dokumentach potwierdzających zapewnione miejsce zamieszkania

Pracownik delegowany

Dodano: 28.11.2019

Tak, zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie zezwolenie na pracę typu C.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

 • zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku
 • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Przedłużenie wizy

Dodano: 12.12.2019

W chwili złożenia wniosku otrzymasz hasło i login do aplikacji, w której na bieżąco aktualizowane są postępy postępowania i gdzie możesz sprawdzić, czy wydana została decyzja o przedłużeniu wizy i czy wiza jest już gotowa do odbioru. Na stronie internetowej znajdziesz też informację o miejscu odbioru wizy. Jednocześnie pocztą na adres wskazany we wniosku o przedłużenie wizy zostanie wysłana decyzja, w której poinformujemy Cię, czy Twoja wiza została przedłużona.

Dodano: 12.12.2019

Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego postępowania.

Dodano: 12.12.2019

Nie, wojewoda nie wydaje nowych wiz a jedynie może przedłużyć już posiadane i to tylko, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

Dodano: 12.12.2019

Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.

Strony