FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 03.04.2020

Wydłużony termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt np. pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy osób, które wjechały do Polski po dniu 14 marca 2020r., do których nie ma zastosowania którykolwiek z pozostałych przepisów ustawy specjalnej, np. przedłużający okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15zd ust. 3 ustawy specjalnej) czy też przedłużający okres pobytu i okres ważności wizy krajowej (art.15zd ust. 1 ustawy specjalnej). Warunkiem przedłużenia terminu na złożenie wniosku jest wyłącznie sytuacja, w której koniec legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypada od dnia 14 marca 2020 r. do momentu aż ostatni ze stanów epidemi/zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany.

Dodano: 03.04.2020

Wniosek możesz wysłać pocztą w każdej chwili, aż do 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni).

Dodano: 03.04.2020

Twój status zależny jest od tego, kiedy skończyła się ważność Twojej karty pobytu. Jeżeli zezwolenie wygasło przed 14.03.2020 r. i nie zdążyłeś złożyć wniosku najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu, Twój pobyt w Polsce nie może być uznany za legalny.

Jeżeli ważność zezwolenia upłynęłaby po 13.03.2020 r., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, nadal przebywasz w Polsce legalnie. Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020 r., ważność Twojego zezwolenia zostaje  automatycznie przedłużona do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania epidemii/zagrożenia epidemicznego (tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni). Nowy wniosek możesz w każdej chwili złożyć pocztą. Jeżeli nie masz takiej możliwości, przepisy o tzw. tarczy antykryzysowej przewidują wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Twój pobyt w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złożysz wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Dodano: 03.04.2020

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, w okresie od 14.03.2020 r. wszystkie terminy administracyjne zostały wstrzymane do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Oznacza to, że termin do wniesienia odwołania, który wynosi 14 dni od odbioru decyzji, również został wstrzymany. Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.  Jeżeli decyzję odmowną odebrałeś 14 marca, termin na złożenie odwołania upływałby 30 marca, ale ten termin został zawieszony i zostanie przywrócony po ustaniu epidemii. Jeżeli po tym czasie upłynie 14 dni i nie złożysz odwołania, to decyzja stanie się ostateczna i będziesz miał 30 dni na opuszczenie kraju. Jeżeli np. decyzja odmowna została odebrana 2 marca, to termin na złożenie odwołania upływa 16 marca, ale od 14 marca termin był zawieszony, więc po odwołaniu stanu epidemii zostają na odwołanie jeszcze 3 dni (14, 15 i 16 marca), a jeśli się nie odwołasz, to wtedy będziesz musiał w ciągu 30 dni opuścić terytorium Polski.

Mobilność długoterminowa

Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dodano: 28.11.2019

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

  • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody lub
  • wykonywany zawód znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
  • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
  • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami – np. jesteś absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce, posiadasz Kartę Polaka, lub
  • co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku pracowałeś na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia.
Dodano: 28.11.2019
Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.
Dodano: 28.11.2019

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony