FAQ

Działalność gospodarcza

Dodano: 28.11.2019
 • Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Poznaniu właściwy będzie:
 • Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań.
 • http://www.poznan.pl/mim/msp/wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej...
 • Spółkę z o.o. zarejestrujesz w KRS osobiście lub przez pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Mobilność długoterminowa

Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dodano: 28.11.2019

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

 • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody lub
 • wykonywany zawód znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
 • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
 • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami – np. jesteś absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce, posiadasz Kartę Polaka, lub
 • co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku pracowałeś na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia.
Dodano: 28.11.2019
 • Jeżeli zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, lub zmienić stanowisko pracy, obniżeniu ulegnie Twoje wynagrodzenie, złóż wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek składa się do wojewody, na którego terenie przebywasz.
 • Do wniosku o zmianę zezwolenia załącz załącznik nr 1, umowę o pracę, informację starosty (chyba, że spełniasz wymogi zwolnienia).
Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.
Dodano: 28.11.2019

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodano: 28.11.2019

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dodano: 28.11.2019

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres 3 lat.

Dodano: 28.11.2019
 • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.

Strony