FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 03.04.2020

Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r, w okresie od 14.03.2020 r. wszystkie terminy administracyjne zostały wstrzymane do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Oznacza to, że termin do wniesienia odwołania, który wynosi 14 dni od odbioru decyzji, również został wstrzymany. Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.  Jeżeli decyzję odmowną odebrałeś 14 marca, termin na złożenie odwołania upływałby 30 marca, ale ten termin został zawieszony i zostanie przywrócony po ustaniu epidemii. Jeżeli po tym czasie upłynie 14 dni i nie złożysz odwołania, to decyzja stanie się ostateczna i będziesz miał 30 dni na opuszczenie kraju. Jeżeli np. decyzja odmowna została odebrana 2 marca, to termin na złożenie odwołania upływa 16 marca, ale od 14 marca termin był zawieszony, więc po odwołaniu stanu epidemii zostają na odwołanie jeszcze 3 dni (14, 15 i 16 marca), a jeśli się nie odwołasz, to wtedy będziesz musiał w ciągu 30 dni opuścić terytorium Polski.

Mobilność długoterminowa

Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dodano: 28.11.2019

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

  • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody lub
  • wykonywany zawód znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
  • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
  • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami – np. jesteś absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce, posiadasz Kartę Polaka, lub
  • co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku pracowałeś na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia.
Dodano: 28.11.2019
Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.
Dodano: 28.11.2019

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodano: 28.11.2019

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodano: 28.11.2019

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dodano: 28.11.2019

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres 3 lat.

Dodano: 28.11.2019
  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.

Strony